Ниигэм 1 nov 2021 721

​Агын Буряадай тойрог НТВ телесубагай «Поедем, поедим» гэһэн дамжуулгада харуулха

© фото: aginskoe24.ru

Үнгэрһэн жэлэй сентябрь һарада «Поедем, поедим!» гэһэн дамжуулга буулгагшад Үбэр Байгалай хизаарта ажаллаһан байна. Түрүүшын үдэр дамжуулгын хүтэлэгшэ Федерико Арнальди, операторнууд болон продюсер Агын дасан хүрэжэ, «Бага Баатар» гэһэн газарта хүрөө. Аяншалгын «Онон» баазын эзэн Баяржаб Дугаровтай хониной мяхаар хорхог бэлдэһэн байна. Хоёрдохи үдэрөө дамжуулга буулгагшад Алханын үзэсхэлэн байгаалида дамжуулаа. Үүдэн сүмэ хүрэтэр тэдэнэр вездеходоор гараһан байна. Удаань Чарские пески гэһэн газар хүрэтэр вертолёдоор ниидэжэ ошоо һэн.  

Тиимэ бэлээр эдэ газарнуудта хүрэхөөр бэшэшье һаань, «Поедем, поедим» дамжуулгын хүтэлэгшэ Федерико Арнальди болон продюсернүүд хэһэн ажалаараа урмашаа.

«Наратай Үбэр Байгалда хүндэмүүшэ, бэлигтэй зон ажаһуудаг. Байгаалиин үзэсхэлэн, ажаһуугшадай абари зан, ёһо заншалнууд, хониной амтан мяхан тухай хүсэд дүүрэнээр харуулжа шадахабди гэжэ этигэнэбди», - гээд, Федерико Арнальди хэлэбэ.

Источник: aginskoe24.ru

Фото: aginskoe24.ru