Ниигэм 28 dec 2021 543

Агаарай онгосоор аяншалха арга олгогдохонь

Буряадаймнай «Баргажан» гэһэн авиакомпани аяншалагшадые вертолёдто һуулгажа, байгаалиингаа гоё һайханиие харуулха түсэл зохёобо.

Түрүүшын туршалгын ниидэлгэдэ буряадай аяншалгын һалбарида ажалладаг эмхиинүүдэй ударидагшад болон мэргэжэлтэд оролсобо.

  • Агаарта дэгдэжэ ниидэхэ арга хүн бүхэндэ олгогдохо. Бага наһанһаа һанажа ябаһан хүсэлөө бэелүүлхэд. Буряадай алишье нютаг гү, али хүбшэ тайгашье байг аяншад тиишээ ниидэжэ ошохо аргатай болохонь. Шубуудай хаймадан элидэг үндэрһөө бүхы юумэн ондоогоор үзэгдэдэг. Тиимэһээ, иимэ ниидэлгэнүүд эрилтэтэй байха гэжэ һанагдана. Агаарай онгосодо һуугаад, ниидэжэ аяншалхадаа түлэхэ мүнгэнэй үнэ сэн олон юумэнһээ дулдыдаха болоно. Аняшалгын яаманай болон аяншалгын һалбарида ажалладаг эмхинүүдэй яажа хэлсээ ябуулһанһаа сэн баталагдаха. Жэшээнь Камчаткада иимэ аяншалга яһала хүгжэнги, – гэжэ «Баргажан» гэһэн авиакомпаниин захирал Анатолий Нимаев дуулгана.

Эрхүү можын суута Байкальск болон Байгалай олтирог Ойхон хүрэтэр ниидэхэ дурадхал тус эмхи оруулна.

  • Бидэ зорюута аяншалгын эмхинүүдэй түлөөлэгшэдые, байгаалиин хүреэлэнгүүдэй захиралнуудые түрүүшын ниидэлгэдэ урибабди. Өөрынгөө хоёр нюдөөр харахадаа, бэе дээрээ үзэхэдөө, саашань аяншадта хөөрэхэдэнь һайн байха, - гэжэ Буряад Уласай аяншалгын яаманай сайд Алдар Доржиев хэлэнэ.

Шэнэ юумэн зохёогдожо байхадаа һайн юм ааб даа. Теэд энэ вертолёдто һуужа сэнгэхэ шадал манай нютагаархинда байха гү?

Фото: pixabay