Ниигэм 31 jan 2022 764

Хүдөөгэйхин хото руу олоороо зөөнэ

Буряадай хүдөө аймагуудай ажаһуугшад нютагаа орхижо, олоороо хото зөөжэ ерэнэ

Бусад можо нютагуудтай сасуулхада, иимэ ябадал эгээл ехээр манай Буряад орон дотор үзэгдэнэ ха.

2021 ондо 7 мянганһаа үлүү зон Улаан-Үдэ хото руу нүүжэ ерээ гэһэн тоо баримтанууд байна. Харин 2020 ондо зөөжэ ерэһэн зоной тоо 500 хүнөөр үсөөн байгаа.

  • Иимэ нүүдэл үргэлжэлжэ байгаа болболнь хүдөө нютагууднай хооһорхонь даа. Хүдөө ажахын үйлэдбэри эрхилхэ зоншье олдохоёо болихонь, - гэжэ социологиин эрдэмэй доктор Юлия Бюраева хэлэнэ.

Эрдэмтэнэй тэмдэглэһээр, 2000-аад онуудаар хүдөө һууринууд хүндэхэн байдалтай байгаа һаань, мүнөө сагта тэндэ бүхы юумэн бии. Ямаршье хүдөө һууринда сотово холбоон хүдэлнэ, интернет татагданхай. Гүрэнэй олон туһаламжанууд үзүүлэгдэнэ.

  • Һургуули, эмнэлгын газарнуудта хүдэлхэ мэргэжэлтэд үгы шахуу. Тиихэлээрнь лэ арад зон гаража ошоно ха юм, – гэжэ хүдөөгэй ажаһуугша Алексей Иванович хэлэнэ.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Булат БАДМАЕВ