Ниигэм 1 feb 2022 711

Барлаг болоод байһанаа гэртээ бусахань

Буряад ороной ажаһуугшад олоороо хари газар ошожо, ажал хээд, алта мүнгэ олоно гэжэ хэндэшье мэдээжэ

Буряадай нэгэ бүлэ интернедэй ашаар Удмурт Уласта һайн түлбэритэй ажал олоһон байна. Шубуунай фабрикада хүдэлөөд, һарадаа 90 мянган түхэриг абахат гэжэ ажал дурадхаһан хүниинь найдуулаа һэн ха. Теэд тиишээ хүрэжэ ошоходонь, салингынь 90 мянга бэшэ, 35 мянган түхэриг гэжэ элирээ, үшөө тиихэдэ үбгэ һамган хоёр ами аминдаа байрлажа, ажал хэхэ ёһотой байбад. Энэнь тэдэнэй һанаанда таарахагүйдэнь, ажаллахаяа арсаба ха. Харин угтажа абаһан зониинь тэдэниие айлгажа, докуметнүүдыень абаад нюужархиһан байна. Тэндэһээ тэхэрихэдээ, һамганиинь гэртээ бусаа, харин үбгэниинь Москва хото ошоһон байна. Тэндэ ажал бэдэржэ ябаһаар, муу зоной гарта ороод, хэдэн һарын туршада тэдэнэй ёһотой барлагынь болоод байгаа. Тэрэниие ажалайнь газарта нюдыень боогоод асардаг байгаа, энээнһээ боложо, хаанашье ябаһанаа мэдэхэ аргагүй байгаа бшуу. Теэд нэгэ аргын олдоходо, һамгандаа хонходожо шадаа. Тэрэнь «Альтернатива» гэһэн бэдэрэлгын албанда хандажа, туһа абаһан байна. Тиигэжэ һайн дуратанай ашаар үнөөхи хүн гэртээ бусаха аргтай болобо ха юм.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Pixabay