Ниигэм 7 feb 2022 829

Зольбо нохойнуудые арад зон өөһэдөө хюдажа эхилбэ

Улаан-Үдын захада оршодог Забайкальский тосхоной хажууда тархидаа годли шаагдаһан нохой олоной анхарал татаба

Тэрэ нохойе мэдэгдээгүй хүн хороохо һанаатайгаар толгой руунь харбаа гээшэ аабза. Теэд тэрэнэй хууха ходор годли хадхагдаад ябана.  

  • Ай, бурхан! Иихэдээ юун боложо байна гээшэб? Хүн зон юундэ арьяатанһаа доротоноб? Алуур хэхэеэ һанаһан хүн манайл дүхэригтэ ажамидарна. Амитанда зоболон хүргөөд, яажа гэртээ амар амгалан һуудаг гээшэб? – гэһэн удхатай тоогүй олон бэшэгүүд тэрэ видео-буулгабари доро ажаһуугшад бэшэнэ.

Нохойнууд һүүлэй үедэ олошоржо, арад зондо ехээр һаад ушаруулна, тэдэниие эдихэеэ һанана. Яһала олон хүн зольбо нохойнуудта хазуулаа, ехээр гэмэлтэһэн ушарнууд бии. Теэд яажаб даа хотын захиргаан, арад зон нэгэдэжэ, энэ хүндэ асуудал шиидхэхэ ёһотойбди!  

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Фото: instagram.com/pravo_na_zhizn03/