Ниигэм 17 feb 2022 747

Алексей Цыденов шэнэ хүүргын барилга тухай

Баргажанай аймагай Хара-Усун гэhэн голой хүүргэ үнинэй муудаһан юм. Модоор баригдаhан энэ хүүргэ шэнэлэгдэhэнэй удаа удааншье болонгүй аюултай болоно.

© фото: Булат Бадмаев

- Мэнэ hая заhаад лэ байхадань, шаагдаhан баханануудынь дороhоо түлхигдэжэ гарадаг. Газарынь нэгэ онсотойхон, тиимэhээ эндэ бетоноор шэнэ хүүргэ баряа hаань бэрхэшээл усадхагдаха hэн. Үхибүүднай үдэр бүри энэ аймшагтай хүүргээр hургуулидаа ошоно. Зундаа үер болоходонь хэдэн үдэрөөр "ехэ" газарhaa таhардаг гээшэбди, - гэжэ  нютагай ажаhуугшад  хэлэнэ.

Хара-Усун hууринай зоной hанааеынь зобооhон асуудал Алексей Цыденов анхаралтайгаар шагнаба.

- Шэнэ хүүргэ барихабди. Үглөө нүгөөдэр бэшэшьe hаа, ерэхэ хэдэн жэлэй туршада бэрхэшээлыетнай усадхахабди, - гэжэ  Уласай Толгойлогшо найдуулаа.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Булат Бадмаев