Ниигэм 24 mar 2022 753

Автомашина заһабарилха хэрэгсэлнүүдэй сэн мүн лэ дээшэлнэ

Росси гүрэндэ хэгдэһэн санкцинуудай ушарһаа Улаан-Үдэдэ авто-унаануудай заһабарилгын хэрэгсэлнүүдэй үнэ сэнгынь эгсэ дээшээ ниидэшоо

Хотын түмэр моридые заһабарилдаг, запчасть наймаалдаг дэлгүүрнүүд өөһэдөө ехэ гайханги болоод байна. Алас Дурнын зүгтэ авто-унаанууд Япон гүрэнһөө асарагдаһан гэжэ бултанда мэдээжэ. Тэндэһээ хуушан унаанууд олоор оруулагдадаг. Олон дэлгүүрнүүд наймаанда табиһан хэрэгсэлнүүдэйнгээ сэн нэмээгээ. Тэндэһээ асархань үнэтэй болоо. Тиимэһээ бидэ гарзатайгаар ажал хэхэ дурагүйбди гэжэ олонхинь хэлэнэ. Тэрэнь баһал зүб лэ даа. Мүнгэ алта шүүмжэлэгшэдэй хэлэһээр, доллар түхэригтэ орходоо, 60 хубяар дээшэлээ, түмэр мориной хэрэгсэлнүүд дунда зэргынь 35-40 хуби ургаа. Ниитын унаануудтай байдал шахардуу болохоёо байна.

Мүнөө хотын зониие шэрэдэг унаануудай тоһо түлишэнь гэнтэ ургаа. Мотоор, коробко соогоо хэдэг тоһоной сэн 100 хубяар дээшэлээ. Жолоошод гарзатайгаар ажаллаха баатай, - гэжэ харгын ажахын болон авто-унаануудай профсоюзай түрүүлэгшэ Игорь Сластин хэлэнэ.

Унаагаа заһабарилдаг станцинууд ажалайнгаа түлөө түлбэри нэмээгээгүйбди гэжэ хэлэнэ. Японһоо оруулагдаһан хэрэгсэлнүүдтэ сэн ургана. Теэд хүн зон уйдхарта дарагдаха хэрэггүй гэжэ СТО-гой мастер найдуулан хэлэнэ.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: Pixabay