Ниигэм 30 apr 2022 956

Хяагтын ТОСууд мүрысэбэ

Кяхта хотын «Чемпион» стадион дээрэ хотын ТОСуудай дунда «Эдир түймэр сарагша»  гэhэн мүрыcөөн үнгэрөө. Тус мурысөөн жэлдээ майн 30-да тэмдэглэгдэдэг Россин түймэр сарагшадай үдэртэ зорюулагдаа.

© фото: Хяагтын ТОСууд бүлгэмhөө

Кяхта хотын «Чемпион» стадион дээрэ хотын ТОСуудай дунда «Эдир түймэр сарагша»  гэhэн мүрыcөөн үнгэрөө. Тус мурысөөн жэлдээ майн 30-да тэмдэглэгдэдэг Россин түймэрhөө хамгаалагшын үдэртэ зорюулагдаа.

Кяхта хотын захиргаанай Буряад Уласай түймэр саралгын албанай Хяагтын 22-дохи отрядтай хамта эмхидхэжэ үнгэргэhэн мүрысөөндэ табан ТОСуудай команданууд хабаадаа: «Аршаан булаг», «Дворик детства», «Радуга», «Сад Победы», «Энтузиаст».

Мүрысөөндэ хабаадагшад эстафетэ, түймэр сарагшын хубсаhа үмдэлгэ, боевое развертывание, творческий конкурс гэhэн дүрбэн шата гаража эрхимүүдээ элирүүлээ.

Эстафетэдэ «Радуга» ТОСой команда түрүүлээ, түймэр сарагшын хубсаhа үмдэлгэдэ «Сад Победы» командын Виктория эгээл шуран, түргэн байба. «Энтузиаст» командын гэшүүд боевое развертывание шатада бэрхэ байба.

Дүрбэн шатын дүнгүүдээр «Энтузиаст» ТОСой команда түрүү hуури эзэлээ.

ТОСуудай эдир гэшүүд

Фото: Хяагтын ТОСууд бүлгэмhөө