Ниигэм 15 sep 2022 822

Зүблэлтэ буряад орон Георгий Липскеровэй гэрэл зурагуудта

Георгий Абрамович Липскеров (1896—1977) — эрхэтэнэй дайнда (1918-1921онуудта) хабаадаһан Зүблэлтэ ороной фотограф ба кинодокументалист. 1923 онһоо гэрэл зурагуудые буулгажа эхилээ һэн. «Союзфото» эмхидэ фото-сурбалжалагшаар, удаань ТАСС-ай фотохроникодо хүдэлөө. 1943 ондо немецкэ фельдмаршал Паулюсые баряанда абахада буулгаһан юм. Дайнай дүүрэхэдэ  ТАСС-ай тусхай фото-сурбалжалагшаар хүдэлөө. Буряад-Монгол ороноор 1938 ондо ажалайнгаа хэрэгээр ябаһан байна.

Баримта
Нугаһа бариһан ангуушан