Ниигэм 15 sep 2022 795

Буряад орондо Сам хатар хубисхалай урда тээхи хэлбэри маягаараа гүйсэдхэгдэхэнь

Сентябриин 17-до Тамчын дасанай 280 жэлэй ойдо зорюулагдаһан найрай үедэ тэрэ олоной һонорто дурадхагдаха.

© фото: Анна Огородник

Буддын шажанай хүсөөр ада шүдхэрнүүдэй дарагдаһанай, амидарал үхэл хоёрой тэмсээндэ амидаралай, һайн муугай тэмсээндэ һайнай диилэһэнэй һүлдэ тэмдэг болгожо, Сам хатар гүйсэдхэгдэхэнь гээшэ. 1938 ондо, мүн 2011 ондо Тамчын дасанай дэргэдэхи талмай дээрэ Сам табигдаа һэн. Энэшье удаа тэрэл түүхэтэ газартаа үйлэдэгдэхэ.

- Мүнөө дасандамнай 10 ламанар һүзэгшэдые хүлеэн абадаг юм. Бүхы ехэ хуралнуудые эндээ хуранабди. Дасанайнгаа урданай һүр хүсэ һэргээхые оролдоошье һаамнай, гүрэнэй дэмжэлгэ хэрэгтэй байна, - гэжэ Тамчын дасанай шэрээтэ Солбон лама тэмдэглэнэ.   

Тамчын дасан – Буряад ороной эгээл урданай дасангуудай нэгэн. 1809 онһоо 1930 он болотор Бандида Хамба ламанарай хүреэн, мүн Оросой Буддын шажанай түб байһан.

- 10-һаа 11 саг болотор хурал хурагдаха, удаань бурхадай Сам хатар гүйсэдхэгдэхэ. Энэл дасанай дэргэдэ 1932 ондо буулгагдаһан фильмын ашаар Сам хатар тухай мүнөө мэдэнэбди, - гээд, Сэлэнгын аймагай гулваагай орлогшо Евгений Дагбаев хөөрэбэ.   

1957 ондо Тамчын дасан Буряадай Засагай газарай тогтоолоор түүхэтэ барилгын хүшөө гэжэ тодорхойлогдоһон байна. Мүнөө иишээ бүхы дэлхэйн Буддын шажантан мүргэхэеэ ерэдэг юм.

Фото: Анна Огородник