Ниигэм 28 sep 2022 524

Хүнгэлэлтэ оруулагдаба

Хамшагта ханяаданһаа һэргылхэ, хамар аманай халхабша зүүжэ ябахань өөрын мэдэлэй болобо. Буряад Уластамнай ковидаар үбдэһэн зоной тоо яһала доошолоо.

© фото: Булат Бадмаев

-Саг соогоо абаһан шиидхэбэримнай һайн дүн харуулаа. Эгээл тиимэһээ баг зүүхэ талаар нэгэ бага хүнгэлэлтэ оруулагдаба. Хүн зондо һэргылэмжын ажал хэжэ байха тухайнь дурадхагдана, - гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан дуулгана.

Хабар намарай үедэ яагаашье һаа, ханяадан һүжэрдэг гээшэ аабза. Хүн зон үбшэнһөө һэргылжэ,  маскануудые үмдэжэ ябабалнь, үлүү бэшэ. Ханяаданай үедэ хорото хамшаг  таража, ехэ олон зоной үбдэдэгынь мэдээжэ. Арадай дом арга хэрэглэжэ,  набшаһа ногоогоо бусалгажа, уужа байбал, үлүү болохогүй.

Хэрбэеэ ханяаданда хүртэбэл, түргэн сагай болзорто эмшэдтэ хандаха хэрэгтэй.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Булат Бадмаев