Ниигэм 29 sep 2022 746

Сэрэгшэдтэ туһа хүргэнэ

Интернедэй уужам талмай соо, Вайбер хуудаһанда «Өөһэдынхиеэ орхихогүйбди. Буряад орон» гэһэн бүлгэм байгуулагданхай гэжэ сентябриин эхеэр мэдэжэ абабаб. Тэндэ Москвада, Санкт-Петербургда, үргэн Росси гүрэнэймнай бэшэшье хотонуудта байдаг буряад эхэнэрнүүд буян үйлэдэлгын ажал урагшатайгаар ябуулна.

Энэ жэлэй февралиин 24-дэ  Украинада эхилһэн  сэрэгэй тусхай  операцида хабаадажа байһан хүбүүдтэ туһа болгон мүнгэ суглуулжа, дулаан оймһо, квадрокоптернуудые, хүнжэлнүүдые ба бэшэшье амин шухала хэрэгтэй юумэнүүдые  эльгээнэ. Мүн баһа эдэ үдэрнүүдтэ  нютагаархид Монгол орон ошожо, тэмээнэй нооһоор бүтээгдэһэн унталгын мэшээгүүдые абажа эльгээһэн байна. Улаан-Үдэ хотоһоошье бүтэн бүрин, нэгэ бага үмдэгдэһэн эрэ хүнэй хубсаһануудые эльгээхыень эдэбхитэд зондо хандаһан байна. Энэ ехэ дэмбэрэлтэй хэрэгтэ хүн зон арга шадалаараа мүнгэн тэдхэмжэ үзүүлнэ. 300-һаа  дээшэ мүнгэ ехэнхи зон эльгээнэ, 1000, 2000 түхэригшье оруулдаг хүнүүд  бии.  Иимэ нангин хэрэгһээ арад зон алад холуур гаранагүй. Рада Цындежаповна,  Оксана Нимбуевна,  үшөө ондоошье волонтёрнууд мүнгөөр туһалһан хүн бүхэнэй нэрэ обогыень тордиһогүй бүлгэмдөө  бэшэжэ, баяраа мэдүүлнэ.Хүн зонһоо мүнгэ суглуулха гээшэ ехэл харюусалгатай ябуулга гээшэ ааб даа. Ямар юумэнүүдые  хаана хэдыгээр абаһанаа олон зоной анхаралда дэлгээдэг заншалтай.  Чегүүдэй, абтаһан хубсаһанай дұрэ зурагуудыень буулгаад эльгээнэ.

Мүн баһа Крым дотор Буряад ороной волонтёрнуудай тусхайта палатка нээгдэнхэй юм. Москваһаа эльгээгдэһэн посылканууд тэндэ согсолборилогдожо, сэрэгэй частьнуудаар тараагдадаг хаш. Палаткануудта  мяха хүргэдэг түхеэрэлгэ табигданхай. Мүнөө үедэ Цырегма гэжэ эхэнэр бууза шанадаг юм. Дүтэ байһан сэрэгшэд энэ палатка ерэжэ амардаг, арадайнгаа  эгээл дуратай хоол эдижэ, бэеэ угаажа, хубсаһаяа һэлгэжэ үрдидэг хаш.

Эрхүү можоһоо гарбалтай  айл өөһэдынгөө ургуулһан огородой  эдеэ долоон хоног бүхэндэ палаткада  асаржа үгэнэ. Эдэ үдэрнүүдтэ талха худхадаг түхеэрэлгэ абаашагдаа. Эхэнэрнүүд талхаар элдэб эдеэ хоол буйлуулжа, сэрэгшэдые халуун эдеэгээр хооллуулна.

Буряад оронһоо волонтёрнууд Крым, Донбасс руу ошодог гэжэ мэдээжэ. Һаяхана Золто Жамсуев гэжэ залуу буряад эдэбхитэн бүлэг зонтой хамта  нютагтамнай  суглуулагдаһан гуманитарна ашаа палаткада буулгаһан байна.

Мүнөө манай ороной  хүндэ хүшэр байдалда ороод байхада, нигүүлэсхы сэдьхэлтэй эхэнэрнүүд Вайбер соо бүлгэмүүдые байгуулаад,буян үйлэдэлгын ажал ябуулжа байна гээшэ. Телеграм-канал соо Александр Гармаев  гэжэ сэрэгэй фотокорреспондент дайн байлдаанай һонинуудаар үдэр бүри шахуу хубаалдадаг  юм.

Долоон һара шахуу боложо байһан сэрэгэй тусхай  операци түргэн дүүрэжэ, эжынэрэй зүрхэ сэдьхэл үбдэхэеэ болижо, гэр бүлэнүүд амгалан тэнюун байдалтай энэ наһандаа ажаһуухамнай болтогой!

Оюна Цыденова

Фото: Авторай дурадхаһан гэрэл зурагууд