Ниигэм 5 oct 2022 918

Багшын һайндэрөөр!

Мүнөөдэр эгээл хүндэтэй мэргэжэлтэдэй - Багшанарай һайндэр Ород Уластамнай тэмдэглэгдэнэ. Ямаршье бэрхэ, манлай бариһан эрдэмтэндэ өөрын заалгаһан багша гэжэ байдаг юм. Багшын ажал яһала хүндэшье һаа, аргагүй хүндэтэйнь мэдээжэ.

© фото: Интернедһээ гэрэл зураг

Эрдэм номдо һургаһан ашата багшанараа мүнөөдэр һурагшадынь булта халуунаар амаршалжа, үреэлэй һайхан үгэнүүдээ зорюулна. Дээдэ бурханһаа үршөөгдэһэн хуби заяатай багшанар буряад арад түмэндэмнай тоогүй олон байха даа. Һүүлэй хэдэн жэлэй туршада уласаймнай һургуулинуудай багшанар гүрэн дотороо амаргүй ехэ мэргэжэлэй амжалта туйлана.

Ахын аймагай Өөрлигэй дунда һургуулиин буряад хэлэнэй болон уран зохёолой багша Арюна Буяндэлгэровна Иванова һаяхан үнгэргэгдэһэн Бүхэроссиин хэмжээнэй мэргэжэлтэ урилдаанда хабаадахадаа, үндэр амжалтада хүртэжэ ерээ һэмнай. Залуушье һаа, багшын ажалда дүршэлтэй болоһон Арюна Буяндэлгэровна 2021 ондо «Эрхим багша-2021» гэһэн урилдаанай Гран-при шанда хүртэжэ, нэн түрүүн шабинараа, түрэл гаралаа, нютагаархидаа баярлуулһан байна.

Бууралхан Буряад орондомнай дүршэл ехэтэй, нэрэ түрэтэй багшанар байгаашье, байнашье, саашадаа урган гараханьшье дамжаггүй. Түрэл «Буряад үнэн» сонинойнгоо зүгһөө бүхы багшанараа доро дохин, энэ һайхан үдэрөөр амаршалнабди!

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Интернедһээ гэрэл зураг