Ниигэм 5 oct 2022 627

Эрхим эмшэдэй жэшээ

Сентябриин 28-да Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов Алас Дурнын федеральна тойрогой хирургнуудай  III хуралай хүндэтэ айлшадаар - суута Россиин хирург, Ородой Холбоото Уласай Федеральна Суглаанай Гүрэнэй Дүүмын һунгамал Бадма Башанкаевтай ба ДВФУ-гай  эмнэлгын һургуулиин захирал Кирилл Стегниитэй уулзаа.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Харин сентябриин 29-дэ республиканска клиническэ хүүгэдэй больницада  Россиин хирургнуудай ниигэмэй эмхидхэһэн «Экстренная хирургия, телемедицина, герниология» гэһэн III хурал үнгэрөө. Эндэ Алас Дурнын федеральна тойрогой хирургнууд хабаадаа.

Буряадай ниислэл хотодо Москвагай, Санкт-Петербургын, Новосибирскын, Владивостогой Россиин хирургиин мүнөө үеын шухала асуудалнуудые зүбшэн хэлсээ.

Эмнэлгын эрдэмэй доктор, профессор, Ородой Холбоото Уласай габьяата врач Емельянов Сергей Иванович, эмнэлгын эрдэмэй доктор, профессор, РАН-ай гэшүүн-корреспондент Сажин Александр Вячеславович, эмнэлгын эрдэмэй дид-доктор Неймарк Александр Евгеньевич, эмнэлгын эрдэмэй доктор,  Ородой Холбоото Уласай габьяата врач Козлов Юрий Андреевич, медицинын эрдэмэй дид-доктор Крекотень Александр Анатольевич гэгшэд  элидхэлнүүдые уншажа,  һургалгын хэшээлнүүдые үнгэргөө, манай хизаарай эмшэдтэй дүй дүршэлөөрөө хубаалдаа. Сентябриин 30-да Н.А. Семашкын нэрэмжэтэ Уласай клиническэ больницада уригдаһан мэргэжэлтэд дүрбэн операци хээ. Операцинууд тэрэ дороо сэхэ дамжуулагдажа байгаа.

 

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ буряадшалаа

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа