Ниигэм 6 oct 2022 633

Эхэ оронойнгоо үмэнэ үнэн сэхэ гүбди?

Үндыжэ байһан үри хүүгэдээ бүри нялха нарайһаань бүхы юумэндэ һурган хүмүүжүүлхэдэ, тэдэнэр һайнаар хадуужа абадагынь мэдээжэ. Зүблэлтэ засагай үедэ Эхэ орондоо дуратайгаар, дайсанай орожо ерэбэлнь, гэр бүлөө, тоонто нютагаа өөрынгөө ами наһа хайрлангүй аршалха гэхэһээ эхилээд, хүүгэдэй сэсэрлигһээ һургадаг бэлэй. Һүүлэй хэдэн 10-аад жэлэй туршада сэрэгэй эхин мэдэсын хэшээлнүүдшье һургуулида үнгэргэгдэнэгүй. Мүнөө дэлхэй дээрэмнай ехэ хүлгөөтэй саг хүрэжэ ерээд байһыень хүн бүхэн ойлгожо байна. Энээнһээ уламжалан, эгээл иимэ хэшээлнүүд тон хэрэгтэй болоод байна ха юм. Үнгэрэгшэ амаралтын үдэрнүүдтэ «Пионер» гэһэн худалдаа наймаанай түбэй талмай дээрэ «Эхэ орондоо үнэн сэхэ байлга» гэһэн фестиваль эмхидхэгдээ. Хотын дунда болон дээдэ һургуулинуудай шабинар, оюутад олоороо тус нааданда хабаадаа. Тэдэнэй урда тамирай элдэб зүйлнүүдээр бэеэ һоридог эдиршүүл арга шадалаа харуулаа. «Эхэ орондоо үнэн сэхэ байлга» гэхэдээ, та юун гэжэ ойлгонобта? Ургажа ябаһан улаан бургааһадаа яажа һурганат гэжэ тэндэ хабаадаһан зонһоо асуубабди.

Алексей Шагаев, ДОСААФ-ай захирал:

- Эхэ орондоо дуратайбди гэхэдээ, бидэ, илангаяа минии үетэн, хооһон үгэнүүдые хэлэнэгүй даа. Һургуулиин үхибүүн ябахаһаа эхилээд, бидэ сэрэгэй шэглэлтэй элдэб наадануудта хабаадажа, сэрэгэй албанай эхин мэдэсын һайн гэгшын хэшээлнүүдые абаһан байхабди. Юунэйшье болоо һаа, бэеэ хайрлангүй, Эхэ ороноо хамгаалхаб гэһэн мэдэрэлтэй байхые үнэн сэхэ байлга гэжэ ойлгоноб. ДОСААФ-ай дэргэдэ мүнөө бидэ үхибүүдые элдэб шэглэлээр һурганабди. Манай багшанарай бидэндэ ойлгуулһан эрдэмыень шабинартаа дамжуулха гэжэ оролдонобди. Мүнөөдэр үнгэржэ байһан фестивальнай хэжэ байһан ажалаймнай гэршэ мүн. Ерээдүйн сэрэгшэд армида ошохоһоо урид  манда һуража, элдэб мэргэжэлтэй болоод гарана. Энэнь саашадаа тон хэрэгтэй байдаг.

Аюр Хандархаев, Буряад Уласай кадедүүдэй интернат-һургуулиин 7-дохи ангиин һурагша:   

- Муухай дайсадай гүрэндэмнай добтолоо һаань,  айнгүй, зүрхэтэйгөөр тэдэнтэй тэмсэхэ шадалтай байха ёһотой гэжэ ойлгоноб. Минии һурадаг  кадедүүдэй һургуулида Эхэ орондоо дурлалга гэһэн сэдэбээр ходол хэшээлнүүд үнгэргэгдэдэг. Сугтаа һурадаг үетэн нүхэдни бултадаа Эхэ орондоо дуратайнууд юм. Олон хүбүүднай саашадаа сэрэгэй дээдэ һургуулинуудта орохо түсэбтэйнүүд.

Соёлма Цыренова, Буряад Уласай кадедүүдэй интернат-һургуулиин хүмүүжүүлэгшэ:

- Хүн бүхэн энэ дэлхэйдэ түрэжэ, үндыһэн газар дайдадаа дуратай байха зэргэтэй. Ямаршье ан амитан, загаһаншье түрэһэн газартаа ерэжэ, угаа залгадагыень мэдэнэбди. Эхэ орондоо дуратайгаар хүмүүжүүлгэ гэр бүлэһөө, һургуулиһаа эхитэй. Заатагүй хэшээл бэшэшье һаа, оршон тойронһоо дулдыдан, Эхэ орондоо дурлалга ерэхэ гэжэ һананаб. Буряад Уласай кадедүүдэй интернат-һургуулиин шабинар энэ талаар яһала урагшатай. Юундэб гэхэдэ, үхибүүн бүхэн өөрөө, һайн дураараа иишээ ерэжэ ороно. Һургуулимнай юрын бэшэ, харин сэрэгэй шэглэлтэй ха юм. Олон үхибүүднай саашадаа сэрэгэй алба хаадаг, мэргэжэлтэ һургуулинуудта ородог. Тусхай хараатай һургуулиин шабинар Эхэ орондоо дуратайгаар, хэзээдэшье хамгаалха зоригтойгоор үндынэ гэжэ хэлэхэ байнаб.

Жаргал Дондоков, сэрэгшэн: 

- Эхэ орондоо урбахагүй, хүндэ сагта туһа үзүүлхэ, аршалха гээшые үнэн сэхэ байлга гээд ойлгоноб. Эрэ хүн нэн түрүүн бэеэ хамгаалха, саашаа нүхэдөө, гэр бүлэеэ, Эхэ ороноо аршалха шадалтай байха ёһотой гэжэ һананаб. Орёохон сагта хүн бүхэнэй үнэн нюур шарай элирэн харагдаа. Эхэ оронойнгоо амгалан байдалай түлөө ехэл олон зон хүсэ шадалаа зорюулха бэлэн байһанаа мэдүүлээ. Бидэ булта нэгэ хүндэл адли нэгэ хараа бодолтой байбал, ямаршье дайсанда диилдэхэгүйбди. Багахан хүүгэдээ Эхэ орондоо дуратайгаар һургаха гээшэ манай нангин уялга.

 

Асуултада хабаадһан хүн бүхэн Эхэ орондоо дуратай байһанаа гэршэлээ. Гэртэхин болон багшанар хамтын хүсөөр үхибүүдээ Эхэ орондоо дуратайгаар хүмүүжүүлжэ байхамнай болтогой!

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Булат Бадмаевай гэрэл зурагууд