Ниигэм 7 oct 2022 851

Угай бэшэгэй мүрөөр

Санагын  дасанда гэбшэ лама байhан Жалсанов Бандан Жигжитович хуушан монгол хэлэн дээрэ угайнгаа бэшэг бэшэhэн гэжэ мэдээжэ байһан юм. Тэрэ блокнодынь нэгэ үе үгы болоод, олдохо найдалгүй байтараа, гайхалтайгаар БНЦ-дэ олдожо, бидэ Бандан таабайн ашанар, гушанар тэрээнииень ном болгожо хэблүүлхэ ажал ябуулжа байнабди.

Бандан таабаймнай бурхадай дүрсэ зурадаг уран зурааша байhан, хубисхалай hүүлээр нютагтаа багшалжа байһан хүн юм. Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай үедэ үмсын хирпиисын завод байгуулжа, 1943 ондо түрүүшын ударник-стахановец Бандан Жалсанов Эхэ оронойнгоо туһада 1 000 000 хирпиисэ гаргаhан түүхэтэй.  

Бандан таабай 11 үри хүүгэдтэй  байhан, Эрэншэн басаганайнь хоёрдохи хүбүүн Мэлс Жамьянович Самбуев Буряад нютагаа  суурхуулhан элитэ поэт. Санагын зоной угаа мүшхэхэ, шэнжэлхэдэ, аха дүүнэрээ, түрэл гаралаа  олохын хэрэгтэ туһатай ном болохо гэжэ найданабди.

Элинсэг хулинсагуудаа мартахагүйн түлөө үри хүүгэдтээ хара багаhаань омог удамыень оложо үгэхын тулада энэ ном гаргаха hанаан байна. Энэ ном хэбэлэгдэбэл,  хүн зондо һонирхолтой, хэрэгтэй байха гээшэ гү?

Соёлма Бадмацыренова

Фото: авторай дурадхаһан гэрэл зураг