Ниигэм 10 nov 2022 1888

Эрбэдые хамгаалхын тула

Эрбэдтэ зорюулагдаһан экологическа урилдаан эдэ үдэрнүүдтэ түгэсэбэ. Түнхэнэй Үндэһэтэнэй хүреэлэн энэ хэмжээ ябуулга эмхидхэжэ, үхибүүдэй 1 мянга 100 гаран ажал ерээ гэжэ мэдээсэнэ.

© фото: Эрдэм Гармаевай зураг

“Эрбэдэй юртэмсэ” гэһэн урилдаан 2017 онһоо эмхидхэгдэнэ гээд һануулая. Мүнөө жэл урилдаан гурбан шэглэлээр үнгэргэгдөө. Наһанай гурбан бүлэгтэ хабаадагшад уран зурагуудые зураа, багахан онтохонуудые зохёогоо, өөрын гараар бүтээлнүүдые хээ.

- Мүнөө жэл илангаяа ехэ олоор ажалнууд ороһон байна. Эрхүү можын Усть-Ордын тойрогой, Буряад Уласай Хурамхаанай, Баунтын, Мухар-Шэбэрэй, Сэлэнгын, Кабанскын, Муяын, Байгал шадарай, Хойто-Байгалай аймагуудай, Улаан-Үдэ, Северобайкальск хотонуудай үхибүүд урилдаандамнай эдэбхитэй хабаадаа. Заншалта ёһоороо Түнхэнэй, Ахын аймагай хүүгээд урилдаан хэзээ болохоб гэжэ хүлеэгээд байһаниинь һайшаалтай. Бүхы хабаадагшадта, багшанарта, хүмүүжүүлэгшэдтэ баярые мэдүүлнэбди, - гэжэ Түнхэнэй Үндэһэтэнэй хүреэлэнэй эрдэмэй болон экологическа талаар болбосоролой таһагые даагша Анжела Ильина хөөрэнэ.

Мүнөө үедэ эмхидхэгшэд бүхы ерэһэн ажалнуудые бүридхэжэ байна. Түрүүшын дүнгүүд мэдэгдэбэ. Ороһон ажалнуудай ехэнхи хубинь уран зурагууд болоно. Тэдэнэй тоо 850-һаа үлүү гаранхай. Эрбэд тухай 68 онтохон зохёогдоо. 150 гаран уран бүтээл хабаадагшад урилдаанда эльгээһэн байна.

Эрбэд үсөөржэ, бүхэдэлхэйн Улаан номдо оруулагдаһан, Алтайн, Саяанай хада уулануудаар, Түнхэнэй, Ахын аймагуудай дэбисхэр дээрэ үзэгдэдэг.

Түнхэнэй Үндэһэтэнэй хүреэлэнэй сайт дээрэ түрүүшын ажалнууд олоной үзэмжэдэ табигдаад байна. Бидэшье баһа уридшалан Эрдэм Гармаевай зураг дурадханабди. Эрдэм Улаан-Үдэ хотын Р.С.Мердыгеевэй нэрэмжэтэ хүүгэдэй уран һайханай һургуулиин шаби юм.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Эрдэм Гармаевай зураг