Ниигэм 24 nov 2022 527

Буряадаймнай үшөө нэгэ бүргэд хүбүүн «Шэн зоригой түлөө» гэһэн медаляар шагнагдаба

Сэрэгэй тусхай хэмжээ ябуулгада хабаадажа байтараа, гвардиин сержант Артур Гундуев тархи руугаа буудуулаа һэн.

«Сэрэгшын уялга хүсэд дүүргэжэ, баатаршал­га гаргаһан байна. Артур Гундуев жэрылдэһэн автоколоннын эгээл урдахи машина жолоодожо ябаа. Дайсанай мэргэн буудагшын табиһан һомон Ар­турай тархида буугаа. Хүндөөр шархатабашье, сэрэгшэ дайсадтай тулалдажал мэдэбэ. Аадар бороо мэтэ адхарһан һомонуудай шууяан соо зүб шиидхэбэри абажа гараһан байна», - гэжэ шагналгын бэшэгтэ бэшээтэй.

Артур Александрович Гундуев Захааминай аймагай Санага һайхан нютаг тоонтотой юм. Һургуулида һуража байхадаа, али бүхы хэмжээ ябуулгада оролсодог һэн. Илангаяа тамирай талаар бэеэ һорижо, гар бүмбэгөөр наадаха командынгаа ахалагша байгаа. Һургуулиин һүүлээр М.Ербановай нэрэмжэтэ хүдөө ажахын кол­ледж дүүргээ, сэрэгэй уялгата албанда ябажа ерээ. Мүнөө тэрэ хани нүхэртэеэ 3 һайхан дангина басагадые үндылгэжэ байна.

Артур Гундуев «Буряад үнэн» сониндо хэдэн жэлэй туршада ам­жалтатай ажаллаһан. Түрэл болоһон коллективэйнгээ дунда тэрэ хүндэтэй, урагшаа һанаатай һайн нүхэр байһанаа гэршэлээ. Суг хүдэлһэн нүхэрэйнгөө хүндөөр шархатаашье һаа, амиды мэндэ гэртээ бусаһандань, «Буряад үнэн» сониной ажалшад баяртайнууд.