Ниигэм 30 nov 2022 849

Арадуудай хэлэндэ — анхарал

Түрэлхи хэлэнүүдые болон уран зохёол заадаг багшанар Улаан-Үдэ хотодо эдэ үдэрнүүдтэ сугларанхай. Алас Дурна зүгэй федеральна тойрогой хуралдаан Буряадай ниислэлдэ анха түрүүшынхиеэ үнгэржэ байна.

© фото: https://natlang.ru/

Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайд Валерий Поздняковой хэлэһээр, түрэлхи хэлэнэй багшанар Ород гүрэн до­тор хоёрдохиёо уулзана. Урид иимэ хуралдаанда Хойто Кавказай феде­ральна тойрогой түлөөлэгшэд сугла­раа һэн.

- Алас Дурна зүгэй зарим можо хизаарнуудта 6-7 хэлэн заагдадаг байна. Харин манай Буряад Уласта һургуулиин үхибүүдтэ буряад, һоёд болон эвенк хэлэн дээрэ хэшээлнүүд үнгэрнэ. Түрэлхи хэлэнүүдые хүгжөөхэ талаар уластамнай ехэ ажал хэгдэжэ байдаг. Буряадай Толгой­логшо Алексей Самбуевич Цыденов энэ бэрхэшээлтэ асуудалда ехэ ан­харалаа хандуулна. Тиигэжэ 2030 он болотор буряад хэлэ хүгжөөхэ тухай гүрэнэй тусхай программа зохёог­донхой. Тиимэһээ урдамнай олон зорилгонууд табигданхай. Заал һаа тэдэмнай бэелүүлэгдэхэ, - гэжэ хабаадагшадые амаршалгын үгэнүүд соогоо Валерий Поздняков тэмдэглээ.

Хуралдаанда хабаадагшадай ехэнхинь һургуулиин, сэсэрлигүүдэй залуу багшанар болоно. Хэды тиигэ­бэшье, хэмжээ ябуулга эмхидхэгшэд бэлиг шадабаритай, олон жэлдэ хүдэлжэ байһан мэргэжэлтэдые уриһан байна. Юундэб гэхэдэ, тэдэ залуу халаантай дүй дүршэлөөрөө хубаал­дажа, түрэлхи хэлэнүүдые заалгые шэнэ шатада гаргаха хүсэлэнтэй ха юм.

Хуралдаанай түрүүшын үдэр мүнөө үеын маягаар хэшээлнүүдые үнгэргэлгэдэ зорюулагдаа. Түрэлхи хэлэ, уран зохёол, ёһо заншал ганса хэшээлнүүдэй үедэ ургажа ябаһан улаан бургааһадта дамжуулагдаха бэшэ, мүн бусад газарнуудта, илан­гаяа зунай амаралтын үедэ, номой сангуудта, музейнүүдтэ һургагдаха ёһотой гэжэ олон сугларагшад тэм­дэглээ.

Түрэлхи хэлэ ба уран зохёол заалгада аха заха багшанарай, үндэр наһатай түрэлхидэй туһаламжа тон хэрэгтэй болоно ха юм. Залуу багшанарай дээрэ шадамар бэрхэ һургагшые табиха хэрэгтэй гээд хэлсэгдээ. Энэ шухала асуудал можо хизаарнуудта яагаад бүтээгдэнэб гэжэ һонирхолтой хэлсээн 2-дохи үдэртэнь болохоор хараалагданхай.

“Ород гүрэнэй арадуудай хэлэнүүдэй федеральна дээдэ һургуули” гэһэн эмхиин үндэр нэрэ зиндаатай мэргэжэлтэд тус хуралдаанда эдэб­хитэйгээр хабаадажа, иимэ хэмжээ ябуулга Буряадта эмхидхэнэ.

Энэ хуралдаанһаа дэлгэрэнгы зураглал удаадахи дугаартаа толил­хобди.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: https://natlang.ru/