Ниигэм 30 nov 2022 739

Ород уласай «Эхэ — герой»

Энхэргэн һайхан сэдьхэлтэй Буряад эжынэрэй нэгэн Людмила Николаевна Бадмаевада Ород Уласай «Эхэ — герой» гэһэн үндэр нэрэ зэргэ олгогдобо гэһэн баяртай мэдээсэл сахилгаан түргөөр тараба.

Гэр бүлын үндэһэ бэхижүүлһэнэй, эжын үндэр нэрэ үргэһэнэй, мүн үри хүүгэдээ һайнаар хүмүүжүүлһэнэй түлөө Юрэнхылэгшэ Ород Уласай 7 эжынэртэ «Эхэ — герой» гэһэн нэрэ олгохо тухай зарлигта гараа табиба.

Заха холын Захааминай Михайловка һууринда ажаһуудаг олон хүүгэдэй эжы иимэ үндэр нэрэ зэргэтэй болоһондонь, Буряад Уласай ажаһуугшад маша ехэ баяртай байна ёһотой.

Эхэ герой наһанайнгаа хани нүхэр Алексей Александрович Анулеевтэй хамта алтан дэлхэй дээрэ 10 хүүгэдые түрэжэ, хүнэй зэргэ хүнүүд болгожо байна. Үхибүүдэйнь эгээл ахань 20-той, харин одхониинь ойндоо һая хүрэһэн.

Мүнөө үедэ аяар 10 үхибүүдые түрэжэ үндылгэхэ гээшэ тиимэшье бэлэн хэрэг бэшэ. Эдеэлхэ хубсалуулхаһаа эхилээд, эгээл түрүүн үхибүүн бүхэндэнь анхаралтай хандаса хэрэгтэй юм ааб даа. Хүн болохо багаһаа, хүлэг болохо унаганһаа гэжэ дэмы хэлэдэггүй.

Олон хүүгэдэй эжы Людмила Николаевна Бадмаева Алас Дурна зүгэй тойрогто иимэ үндэр нэрэ зэргэдэ ори гансаараа хүртэбэ. Хүндэтэй эжынэрые Юрэнхылэгшэ өөрөө Москва хотодо амаршалаад, орденоор шагнаха юм. Үшөө тиихэдэ урмашуулгын мүнгэн бэлэг хараалагдана.

Автор: Булат БАДМАЕВ