Ниигэм 30 nov 2022 1103

«Эхын абарал»

Украинада носоһон дүлэн руу эгээл сэнтэй «алтануудаа» эльгээжэрхёод, унтаха нойроошье алдаһан ашата эжынэртэ зорюулһан “Эхын абарал” гэжэ нигүүлэсхы сэдьхэлэй марафон-концерт Х. Намсараевай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй драматическа театрта ноябриин 25-да үнгэрөө.

Эжынэрэй жэшээ

Тус хэмжээ ябуулга Дамба-Дар­жаа Заяевай нэрэмжэтэ «Даши Чойнхорлин» гэһэн Буддын шажа­най ехэ һургуули Буряадай Соёлой яаманай, Ивалгын болон Түнхэнэй захиргаануудай, Буряад театрай болон уласай зохёохы бүлгэмүүдэй, буряад эстрадын дуушадай дэм­жэлтээр эмхидхээ. Эгээл тиимэһээ концертын эхиндэ Буддын шажанай ехэ һургуулиин ректор Дымбрыл багшын хүтэлбэри доро нигүүлэсхы сэдьхэлэй уряагаар эжынэрэй эрхилһэн ажаябуулга тухай ролик харуулагдаа. Очирма Норбоева, Оюна Дымшеева, Туяна Баторова, Жаргал Аякова, Ирина Ринчино бо­лон бусад эхиндээ хүбүүдые холын харида хамгаалха «Дугаргаржаама» һахюуһануудые бүтээһэн аад, саа­шадаа сэрэгэй хубсаһа хунар оёжо захалһан байгаа. Энэ үүсхэлыень Бу­ряадай бусад аймагуудта халан абаа. Жэшээлхэдэ, Ивалгын Хойто-Бэедэ Дарима Жапова һайн дуратанай оё­долой цех байгуулхадань, 2 һарын туршада 50-яад эхэнэрнүүд сүлөө сагтаа тиишээ ошожо, оёдолой ажал ябуулдаг болоһон. Эгээл түрүүн ажа­лай ветеран Цыренханда Нохорова ерэжэ, бэшэниие дуудаа. Олонхинь – Доодо Ивалгын «Гуламта» болон «Һолонго» ансамблиин гэшүүд юм. Дуугаа дуулалдан, эдэ эжынэр ду- лаан сээжэбшэ, бээлэй болон буса­дые оёжо мэдэнэ. Эбээн тэдхэгшэд, меценадууд, юрын зон мүнгэ ябуул­хадань, тэрэнээрнь тааруу бүд болон фурнитура худалдан абана. Мүнөө дээрээ 1 сая 70 мянган түхэриг ороод байна. Үшөө тиихэдэ нэхэһэн оймһо, бээлэй, эдеэ хоол болон бусадые зон эльгээжэл байһаар.

Амаруулха – гол зорилго

Дымбрыл багша Дашибалданов, Буряад Уласай Засагай газарай Тү- рүүлэгшын орлогшо Иван Альхеев, Ивалгын аймагай засаг дарга Ни­колай Емонаков, Түнхэнэй аймагай Һунгамалнуудай зүблэлые толгой­логшо Надежда Далаева гэгшэд тог- лолтын эхиндэ тайзан дээрэ гаража, үгэ хэлээ.

Эжын һайндэртэ зорюулһан тог- лолтые юундэ «Эхын абарал» гэжэ нэрлээбибди гээд, Дымбрыл багша ойлгуулан, иигэжэ уладта хандаба:

- Үдэр бүхэн һанаагаа зобоогоод, бэеэ «эмдэхээгээд», үбшэ хабшан­да абтаа һаамнай, тэндэ байһан хүбүүдтэмнай ехэ хүндэ байха. Тэн- дэһээ хонходоходонь, би үбдэжэ бай­наб, энэм ба тэрэм үгы гэжэ хэлэжэ байбалнай, һайтай бэшэ. Мүнөө эндэ сугларһан 400 гаран зоной ехэнхинь эжынэр байна, хэлэхэ байнаб - тэндэ байһан хүбүүднай өөрынгөө ажалаа хээд ерэхэ, харин бидэнэр эндээ байхадаа, туһаламжа оруулжа ша­даха аргатай байбал, оруулаад, үдэр бүриингөө хүдэлмэри ябуулаад бай­балнай, дээрэ. Манай сэдьхэл тайбан, амгалан байха ёһотой. Элдэб хүндэ һанаа байбалнь, тэрэнээ бултыень мартаад, мүнөө энэ найр наадан дээ­рэ сэдьхэл тайбан һуухыетнай гуйнаб. Хоёр саг дотор амараашье һаатнай, ехэ хэрэг болоно.

- Мүнөөдэр байлдаанай газар руу хүбүүдые үдэшөөбди. Сэрэгшэд­тэ хэрэгтэй бүхы юумээр хангааб­ди. Харгыгүй газарта ябаха 5 унаа – пикапуудые болон УАЗ түхэлэй унаануудые абажа үгөөбди. Дурам­бай болон һүниндөө гэрэлтүүлхэ хэрэгсэлнүүдһээ эхилээд, хубсаһа хунар хүрэтэрөө дууһан абтаа, - гэжэ Иван Альхеев дуулгаад, сэрэгшэдтэ эжынэрэйнь, ханинарайнь халуун дэмжэлтэ ехэ хэрэгтэй гэжэ тэмдэглээ.

Ямаршье хэмжээ ябуулга иимэ олон зониие суглуулдаггүй гэжэ На­дежда Далаева Николай Емонаков хоёр онсолоо, Түнхэнэй болон Ивал­гын ажаһуугшадай үзүүлжэ байһан туһаламжа тухайшье хэлээ.

Үри бэеынгээ түлөө ажаһуудаг эжынэртэ хатуухан саг тохёолдоод байна. Тэрэниие тэсэн дабаха хүсэ шадал хэрэгтэй. Энэ гэрэлтэ тоглолто саг зуурашье һаа, сугларагшадай сэдьхэлыень сэлмээгээл даа. Биледүүдэй түлөө ороһон мүнгэн байлдаанда ябаһан сэрэгшэдтэ туһаламжа болоод үгэхэ юм.

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА