Ниигэм 30 nov 2022 728

Гол шанда хүртөө

Д. Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй ехэ hургуулида 1-дэхи курсын оюутадай хоорондо жэл бүри үнгэргэгдэдэг уран һайханай, дуу хүгжэмтэ урилдаанай түгэсхэлэй тоглолто үнгэрбэ. Зүүн зүгэй дээ дэ hургуулиин түлөөлэгшэд ехэ оролдосотойгоор, эбтэйгээр бүхы бэлигээ гаргажа, олон шэглэлээр шалгаржа, «Нэгэдэхи курсын ою тадай кубогай” гол Гран-при шан абаа.

Зүүн зүгэй дээдэ hургуулиин һаял богоһо алхажа ороһон оюутад бэлиг шадабаритай байһанаа ха­руулаа. Дуу хангюурдахадаа, хатар гүйсэдхэхэдөө, тэдэнэр эрхимлээ. Жэшээлбэл, Марина Гармаева ятага дээрэ наадажа түрүүлээ. Мэрилин Монрогой гүйсэдхэһэн дуун доро синтез-номер бэлдэһэн Элина По­номарёва шалгараа. Бүхы дээрээ Зүүн зүгэй институдай эхин халаан 8 шэглэлээр түрүү һууринуудта гараа.

2-дохи курсын оюутан Сэсэг Раб­жаевае нэрлэмээр. Тэрэ оройдоол жэл саанахана дээдэ һургуулида ороо бшуу. Хэды тиигэбэшье, бэлиг­тэй 1-дэхи курсынхидые суглуулжа, Анастасия Борхонова, Алина Жиг­житова гэгшэдтэй арадай хатарта һургаа.

- Түрэл Хурамхаанайнгаа аймагта 4-дэхи классһаа абаад, “Нимнга­кан” ансамбльда ябажа эхилээ һэм. Тэндэһээл эхин табигдажа, дуу ха­тарта дурлаа бэлэйб. Энэ урилдаан- да бидэ ехэ аша үрэтэйгөөр нэгэ һараһаа үлүү хүдэлһэн байнабди. Оролдолгомнай дэмы бэшэ байгаа гээд һанагдана. Манай бэлдэһэн арадай хатар шүүгшэдтэ, харагшадта һайшаагдажа, дипломдо хүртөөбди, - гэжэ Сэсэг Рабжаева хөөрэнэ.

Зүүн зүгэй дээдэ һургуулиин тоглолтые найруулан бэлдэһэн хүн - Чимита Чимитдоржиева болоно. Тэрэ мүнөө 4-дэхи курсда һурадаг байна.

- Залуушуулнай hая дээдэ hургуу- лиин оюутад болоhон аад, бэеэ hайнаар харуулба, абахал шандаа хүртэбэ. Бидэ ехэ омогорхонобди. Дээдэ hургуулиимнай захиргаан бүхы хэмжээ ябуулгануудтамнай туhалдаг заншалтай. Энэшье удаа тус урилдаанда бэлдэхэдэмнай ехэ туhаламжа хүргѳѳ. Мүнгѳѳр ганса туhална бэшэ, костюмуудые оложо үгэнэ. Хүмүүжүүлгын талаар орлогшо Виктория Римовна Бритова ѳѳрѳѳ концертын урда дэлгүүрнүүдээр ябаа, зарим костюмуудые, парик гэхэ мэтэ юумэ абаһан байна, - гэжэ Чимита Чимитдоржиева хэлэнэ.

Өөһэдөөшье 1-дэхи курсын оюу­тад баяртай байһанаа мэдүүлнэ.

Урда жэлэй «Нэгэдэхи шатын оюутадай кубок» урилдаа социальна холбоон соо ехэ һонирхожо хараһан байнаб. БГУ-гай оюутан болоо һаа, заабол энэ хэмжээ ябуулгада хабаа­дахаб гэжэ зорилго урдаа табяа һэм. Тиигэжэ туршалгын бэлдэлгэдэ ошо­ходомни, намайе абаа. Гол шанда хүртэһэндөө ехэ баяртайбди, олон шэнэ хүнүүдээр танилсаабди, - гэжэ Сэлмэг Гармаева хөөрэнэ.

Александра РАБДАНОВА,

Зоя ЖАЛСАНОВА,

БГУ-гай Зүүн зүгэй институдай 3-дахи курсын оюутад