Ниигэм 30 nov 2022 995

Баатарай үхэлөөр унаа

Украинада һүжэрһэн дүлэндэ баһа нэгэ буряад хүбүүмнай «шатуулшаба». Сэрэгшын уялга дүүргэжэ ябаһан гвардиин старшина Эрдэни Цыбикжапович Гомбоев ноябриин 11-дэ баатарай үхэлөөр унабал даа. Бооржо хотодо 36-дахи Улаан Тугай мотострелково бригадада тэрэ сэрэгэй алба гараһан.

Загарайн аймагай Добо- Ёнхор һууринда Цыбикжап Цыренович, Галина Жаба­евна Гомбоевтоной бүлэдэ 1975 оной ноябриин 25-да Эрдэни хүбүүн түрэһэн юм. 1992 ондо Үбэр Байгалай хизаарай Могойтын айма­гай Хара-Шэбэрэй һургуули түгэсхэһэн. Һургуулиин наһанай ябахадаа, сүлөөтэ барилдаагаар бэеэ һоридог байһан. Һургуулиингаа, нютагайнгаа элдэб хэмжээ ябуулгануудта эдэбхитэй- гээр оролсодог һэн.

1993 ондо Эрхүү хотодо сэрэгэй алба гараа. Тэрэнэй удаа Кировэй нэрэмжэтэ түрэл колхоздоо хүдэлөө, гэртэхиндээ туһалаа. 2005 онһоо “Дозор” гэжэ харуулай агентствэдэ хүдэлжэ эхилһэн аад, 2007 онһоо Бооржын 06795 сэрэгэй частьда хэлсээнэй ёһоор алба хаажа захалаа. Тиигэ­жэ 16 жэлэй туршада нэгэ батальондо сэрэгшын алба хэжэ ябаа. Элдэб һуралсалай хэмжээнүүдтэшье хабаа- даһан.

Эрдэни Цыбикжапович эрэлхэг дорюун хүбүүдэймнай нэгэн байгаа. Сугтаа алба хаадаг зондоо, суг һураһан үетэнэйнгөө, нүхэдэйнгөө дунда ехэ хүндэтэй һэн. Аха дүүнэртээ ехэ туһатай байгаа. Наһанайнгаа ханиие, хоёр үринэрөө орхёод ябашабал даа.

Эрдэни Гомбоев сэ­рэгшын үүргэ эрэлхэгээр дүүргэжэ, баатарай үхэлөөр унаба, “Шэн зоригой түлөө” ордендо зууршалагдаба.

Ум базар баани хум пад

Буряад Уласай Ивал­гын аймагай Иволгинск һууринда, Цыдендашиевай гудамжа, 27 хаягаар декабриин 1-дэ 11.00- 13.00 сагта хүдөө гараха.