Ниигэм 11 jan 2023 765

Удаан хүлеэһэн гэрнүүд

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов шэнэ гэрнүүдтэхи байрануудые хаража, эзэдыень амаршалаа. Үнгэрһэн жэлэй эсэстэ Улаан-Үдэдэ удаарһан гурбан барилга ашаглалгада тушааха зүбшөөлнүүд абтаа. Хүнүүдэй хубиин хамжалгатай 15 һаатаһан барилгын 14-иинь бэлэн болоо.

© фото: Буряад Уласай Засагай газарай сайтһаа гэрэл зураг

«Баруун-урдахи» бай­рын гэрнүүдэй комплек­сдо 4-дэхи гэр, байрын гэрнүүдэй «Тамир» ПСК-да 7-дохи гэр болон байрын гэрнүүдэй «Проспект» ком­плексдо табан байрын блок ба газар дорохи авто-унаагай байра ашаглалгада тушаагдаа. Эдэ гэрнүүд республикын Засагай газарай болон Хубиин хамжалгатай хүнүүдые дэмжэхэ Буряад ороной жасын дэмжэлгээр баригдажа дүүргэгдээ юм.

«Владимир Владимиро­вич Путинай – манай Юрэн­хылэгшын – бүхы һаатаһан гэрнүүдэй болон хубиин хамжалгатай хүнүүдтэй ушарһан бүхы асуудалнууд орон соомнай шиидхэгдэхэ ёһотой гэһэн шиидхэбэ­ри юм гэжэ үшөө дахин һануулха гэнэб. Барилга­нуудые дүүргэхын тулада федеральна һан жасаһаа ехэ гэгшын мүнгэн шэглүүлэгдээ юм. Ганса байгша ондо ашаглалгада тушаагдаһан энэ табадахи гэр, хубиин хамжалгатай 700 хүн энэ жэлдэ өөһэдын байратай болобо. Би барилгашадта, манай жасада, бүхы юумые саг үргэлжэ хинажа байһан Евгений Валентиновичтэ баяр хүргэнэб. Иимэ ажалай бүтээгдэһэнэй түлөө үшөө манай прокуратурада баяр хүргэнэб, юундэб гэхэдэ, ху­биин хамжалгатай хүнүүдтэй ажал абаһан уялгануудаа дүүргээгүй барилгашадһаа эхилээ ха юм», - гэжэ Буряад ороной Толгойлогшо Алек­сей Цыденов тэмдэглээ.

«Шэнэ жэлдэ эгээл эрхим бэлэг! Хубиин хамжалгатай хүнүүдые өөһэдынь ша­хардуу байдалда орхингүй, дэмжэлсэжэ, тон ехээр туһалһандань, бултанда бая­рые хүргэнэбди. Энэ баярта үдэрые үнинэй хүлеэһэн хүнүүд эндэ олон байнабди. Бидэ ехэл баяртайбди», - гэжэ «Баруун-урдахи» бай­рын гэрнүүдэй комплексдо­хи байрын эзэн эхэнэр Ма­рия Протасова хөөрэнэ һэн.

«Баруун-урдахи» бай­рын гэрнүүдэй комплексдохи байрын - бүхыдөө 12 мянган дүрбэлжэн метр талмайтай 288 байра, «Та­мир» ЖК-да бүхыдөө 6 мянган дүрбэлжэн метр талмайтай 126 байра эзэд­тэй болоо. Бүхыдөө 2022 ондо олон байрануудтай табан гэр ашаглалгада ту­шаагдажа, үни хүлеэһэн хубиин хамжалгатай хүнүүд өөһэдын байрануудтай болоо: бүхыдөө 43 мянган дүрбэлжэн метр талмай, 623 байра.

«Эдэ барилганууд ба­рилгыншье талаар, һанаа үнөө зоболгооршье орёо байгаа, юундэб гэхэдэ, энэ ажал хүнүүдэй хуби заяан­тай холбоотой ха юм даа, ажаһуугшадай олонхинойнь орохо гэртээ болохоёо хүлеэжэ ядашоод байхадань, тиигэһээр гүрэнһөө туһа ерээ, – гэжэ Барилгануудта хубиин хамжалгатай хүнүүдые дэмжэхэ Буряад ороной жасын ахамад за­хиралай орлогшо Мария Башитова тэмдэглээ. – Бидэ Россиин Юрэнхылэгшэдэ, республикын Толгойлог­шодо, Дэбисхэрнүүдые хүгжөөхэ федеральна жасада, Буряад Уласай Засагай газарта, Буряад ороной Про­куратурада манай хамтын ажал хэрэгые эмхидхэлгэдэ туһалһанайнь түлөө баяр хүргэнэбди».

2022 оной дүүрэхэ тээшэ Буряад ороной барилганууд- та хубиин хамжалгатай 1,5 мянга гаран хүнэй эрхэнүүд һэргээгдээ. Эдэ болбол Дэбисхэрнүүдые хүгжөөхэ жасаһаа мүнгэн түлбэри абаһан болон дүүргэгдэһэн гэрнүүдтэ байрануудые абаһан ажаһуугшад.

«Энэ хайшан гэжэ үрэ дүнтэйгөөр түргэн дундань хүн зондо ашатай байхаар жасашье, гүрэнэй засаг зургаануудшье, хиналтын эмхинүүдшье хамтын ажал ябуулжа шаданаб гэһэн жэшээ болоно. Гайхамшаг­та найрай – Шэнэ жэлэй урдахана барилгануудай дүүргэгдэжэ, баяр баясхалан түрүүлһэниинь хэлэлтэгүй. Энэ гайхамшагта ушараар үшөө дахин амаршалнаб», - гэжэ ажаһуугшадые Буряад Уласай прокуророй уялга­нуудые дүүргэгшэ Михаил Филичев амаршалаа.

2023 ондо Барилганууд- та хубиин хамжалгатай хүнүүдые дэмжэхэ Буряад ороной жасын эгээл һүүлшын барилгые гэр бай­рануудай «Проспект» ком­плексдо барижа дүүргэхэ.

«Региональна жаса туйлай ехэ ажал ябуулаа, тиигэжэ би тэдэнэй ажа­лые тэмдэглэнэб. Хоёрхон жэл болохогүй хугасаа­да бидэ дүүргэгдэнгүй орхигдошоһон 15 барилгын 14-ыень барижа дүүргээбди. Гэрнүүдэй шанар һайн. Үшөө нэгэл барилга үлөө, Барилгашадай проспектдэ - гэрнүүдые барилгын хоёр­дохи шата. Тэндэ 95 байра болон барилгада хубиин хамжалгатай 20 хүн. 2023 ондо үшөө нэгэ һайнаар угзарбал, һаатаһан барилга­нуудай түүхэ түгэсэхэ», - гэжэ Буряад Уласай Засагай газа­рай Түрүүлэгшын орлогшо Евгений Луковников тэмдэглээ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ бэлдэбэ.

Фото: Буряад Уласай Засагай газарай сайтһаа гэрэл зураг