Ниигэм 31 jan 2023 577

Базар Базаргуруев Хэжэнгын аймагай барилдаашадта мастер-класс үнгэргэбэ

Олимпиин наадануудай хүрэл медальда хүртэһэн тамиршан дэлхэйн хэмжээндэ амжалта туйлаһан нюусануудаараа хубаалдаа.  

© фото: Үбэр Байгалай уула уурхайн предприяти

Буряадай Барилдаанай федераци Хэжэнгын аймагай сүлөөтэ барилдаагаар суглуулагдамал командын гэшүүдтэ онсо маягай һуралсал эмхидхэбэ. 2008 ондо Бээжэн хотодо үнгэрһэн Олимпиин наадануудай хүрэл медаль абаһан суута барилдаашан Базар Базаргуруев үхибүүдтэ дүршэл шадабарияа харуулаа.  

Тус хэмжээ ябуулгада Улаан-Үдын Һунгамалнуудай зүблэлэй түрүүлэгшэ, Буряадай Барилдаанай федерациин юрэнхылэгшэ Чимит Бальжинимаев, тус федерациин дид-юрэнхылэгшэ Жамсо Лхамажапов, Хэжэнгын аймагай засаг дарга Геннадий Лхасаранов, аймагай һунгамалнуудай зүблэлэй түрүүлэгшэ Доржо Бадмаев гэгшэд зорижо ерээ.  

Мастер-класс гурбан хубиһаа бүридөө. Түрүүн Базар Базаргуруев үхибүүдээр разминка хээ. Удаань эдир барилдаашадые элдэб эрхэ байдалда оруулжа, даабаринуудые дүүргүүлээ. Энэнь тон ашаг туһатай байгаа.

- Үхибүүд аргагүй эдэбхитэйгээр хабаадаа, асуудалнуудые табяа, элдэб эрхэ байдалда яажа барилдахаб, ямар дүрэ хэрэглэхэб гэжэ мэдэжэ абаа, - гээд, эмхидхэгшэд тэмдэглэнэ.  

Мастер-классай түгэсхэлдэ Чимит Бальжинимаев Базар Базаргуруев хоёр эдир барилдаашадта Буряадай Барилдаанай федерациин юрэнхы эбигээн тэдхэгшэ Үбэр Байгалай уула уурхайн предприятиин зүгһөө бэлэгүүдые, тэрэ тоодо федерациингаа туг дамжуулаа.  

Хэжэнгын эдир барилдаашад улас дотороо эрхимүүдэй зэргэдэ үнихэнэй нэрлэгдэдэг юм. 16-тай болоодүй үхибүүдэй дунда түрүү һуури эзэлхын түлөө мүрысөөндэ 2-дохи һуури, харин 18-тай барилдаашадай хоорондо 3-дахи һуури эзэлээ һэн.  

Гадна Зэдын ба Түнхэнэй аймагай эдиршүүл мүн лэ һайн дүнгүүдые харуулдаг. Эгээл эдэ нютагуудаар удаадахи мастер-классууд эмхидхэгдэхээр түсэблэгдэнэ.     

Фото: Үбэр Байгалай уула уурхайн предприяти