Ниигэм 1 feb 2023 733

Дүтынь зон дүнгэлтэ болодог

Буряад Уласта оршодог танкова батальоной командир, гвардиин майор Равиль Тукаев, 10 гаран жэлэй туршада алба хааха үедөө арад зоной нэгэдэлэй хүсэн шанга байна даа гэжэ тэмдэглэбэ.

Зэбсэгтэ хүсэнүүдэй офицер Мордва Уласһаа уг гарбалтай юм. Казаниин сэрэгэй дээдэ училищи дүүргэһэнэй удаа тэрэ Зүүн зүгэй сэрэгэй тойрогто алба хаахаар эльгээгдэһэн байна. Равиль Тукаев дайшалхы нүхэдтэеэ сэрэгэй тусхай хэмжээ ябуулгада түрүүшын үдэрһөө хабаадалсана. 

Гвардиин майор Равиль Тукаев дайшалхы габьяа харуулһанай «Эрэлхэг зоригой түлөө» гэһэн орденоор шагнагдаба.

- Минии урда табигдаһан даабаринуудаа амжалтатай дүүргэхэ хэрэгтэмни Буряад Уласта үнгэргэгдэдэг сэрэгэй һургуули, Казаниин дээдэ һургуулида олоһон эрдэм мэдэсэмни, албанай үедэ олдоһон дүршэлни амаргүй туһатай байгаа, - гэжэ Равиль Тукаев хэлээд, үшөө иигэжэ нэмэнэ, - дахуулжа ябаһан сэрэгшэдэйнгээ ами наһан, гэр бүлэ, мүн түрэл гаралнууд тухайгаа һанажа ябахадашни, ямаршье сагта дүнгэлтэ болодог даа.

Равиль Тукаевай ударидажа ябаһан батальон нэгэтэ бэшэ тэмдэглэгдэжэ, сэрэгэй үндэр сэгнэлтэдэ хүртэһэн байха.

-Би өөрөө Мордва Уласта түрэһэн хүм. Буряадта 2012 онһоо эхилжэ, алба хаанаб. Эндэ намайе ехэ һайнаар угтан абаа. Буряад Уласта үнгэргэһэн сагаа ходол дулаанаар һанажа ябахаб, - гэжэ Равиль һанамжаараа хубаалдана.

 

Эб нэгэн байя!

Буряад эрэлхэг хүбүүдэй нэгэн, танкова взводой командир Жаргал Загдаев сэрэгэй орденой шалгарһан тэмдэгээр – IV шатын Георгиевско хэрээһээр шагнагдаба.

Тус шан ахамад болон дээдэ зиндаатай офицернүүдтэ барюулагдадаг юм. Дайшалхы даабарияа амжалта түгэс дүүргэһэнэй, эрэлхэг зориг гаргаһанай түлөө лейтенант Жаргал Загдаев шагнагдаба ха юм. 

-Мүнөө үедэ манай гүрэн соо хатуу саг тохёолдоод байна. Булта эб нэгэн байха хэрэгтэй. Анхан сагһаа элинсэгүүднай иигэжэ хэлэдэг байһан: «Нэгэ һур хухалхада бэлэн, харин олон һур баряад, хухалжа турша – шадахагүйш, - гэжэ лейтенант Жаргал Загдаев хэлээд, туһа үзүүлжэ байдаг нютагаархидтаа баяраа мэдүүлнэ.

Автор: Булат БАДМАЕВ бэлдэбэ

Фото: Булат Бадмаевай дурадхаһан гэрэл зураг