Ниигэм 2 feb 2023 922

Оюутан хаһын «алтан дунда»

Үбэлэйнгөө амаралтынгаа удаа оюутад эдэ үдэрнүүдтэ гуламтануудтаа бусажа, һуралсалаа үргэлжэлүүлхэеэ һуубад. Энэ үедэ “Алтан дунда” гэһэн һайндэрые олон оюутад тэмдэглэнэ ёһотой. Дээдэ һургуулидаа 2,5 жэл һураһанай удаа үшөө 2,5 жэл һураха саг үлөө гэһэн удхатай гэжэ Интернет соохи Википеди соо бэшэгдэнхэй.
Хүн бүхэнэй ажабайдалда оюутан наһанай хаһа онсо һуури эзэлдэг. Эгээл энэ үеын иимэ һайндэр тухай һурагшалһан байнабди.

Оюна Сандакова, Улаан-Үдэ хотын “Номина” сэсэрлигые даагша:

- Һуралсалайнгаа тэндэ хүрөөбди гэжэ найрлаһанаа яһала һайнаар һанаад ябадагби. Буряад хэлэ бэшэгэй факультедэй буряад, ород болон эвенк хэлэнүүдэй таһагууд хамтаржа, һонирхолтой концерт-наада үетэнэйнгөө, багшанарайнгаа урда харуулһан байна. Эвенк таһагай хүбүүд басагад Алсугай дуу гүйсэдхөө, сценкэ харуулаа. Ород хэлэнэй бүлэгүүдэй нүхэднай гитара дээрэ наадаа, Анна Ахматовагай шүлэгүүдые хэлээ. Бидэшье баһа бусадай хойно ороогүйбди. Манай бүлэгэй Света иочин дээрэ наадаа, би буряад арадайнгаа дуу хангюурдааб. Бүри олоншье номернууд дурадхагдаа һэн.

 

Оюна Цыцыкова, Улас түрын “Бэлиг” түбэй редактор:  

- “Алтан дунда” һайндэрые нэгэ заа мартаад байгааб. Танай Асуултада хабаадаха гээд, тэрэ һайхан сагай үеые һанан-һанан һуугааб. Маанадые факультедэймнай декан амаршалһан юм. «Шалгалта тушааһан тухай дэбтэртнай энээнһээ хойшо танай түлөө өөрөө шалгалта бариха», -  гэжэ хэлэхэдэнь, ехэ гайхаа һэм. Энээнииень туршаагүйб даа. Дээдэ һургуулияа дүүргэтэрээ, хэшээлнүүдээ гээнгүй ябажа, һайнаар шалгалтануудта бэлдэжэ, өөрын лэ хүсөөр һуража гарааб.

Бүлэг соогоо хэн хэндэ бэлэг үгэхэб гэжэ жээрэб татаабди. “Бурятия” гэһэн зошод буудалай ара талаһаа ородог нэгэ багахан кафедэ сайлаха үедөө тэрэ бэлэгүүдээ барихадаа, ерээдүйдэ бэе бэеэ мартангүй ябаха гэжэ хэлсэһэнээ хэмнайшье мартаагүй. Дээдэ һургуулияа дүүргэһээр 20 гаран жэл болобошье, уулзажа, харилсажа ябадагбди.

 

Владимир Буяхаев, “Информ Полис” сониной ахамад редактор:

- Энэ һайндэрнай “экватор” гэһэн гоё үгөөр нэрлэгдээ. Ехэл хүлеэгээбди, һаял 3-дахи курсда ороходоо, элдэб хэмжээ ябуулга үнгэргэхэеэ түсэблөөбди. Мэнэ-мэнэ дээдэ һургуулияа дүүргэхэмнай гэжэ һанахадаа, зосоогоо нэгэ заа айгаадшье абагша һэм. Суг һураһан нүхэдөөрөө һуралсалай талаар аяар 2 курс һуража шадаабди гэһэн омогорхолшье түрэгшэ бэлэй.

Бүлэгөөрөө найрлаха үедөө хүн бүхэмнай һуралсалайнгаа түрүүшын жэлнүүд тухай һанамжаараа хубаалдаа, шог ёгто энеэдэтэй ушарнуудаа һанаа. Ерээдүйн түсэбүүдшье хэлсэгдээ. Хатаралдаһаар, дуулалдаһаар байтарнай, үглөө болошоо һэн.

 

Ольга Красовская, нягталан бодологшо:

- Буряадай гүрэнэй дээдэ һургуулиин экономико болон хүтэлбэриин факультет эрхимээр дүүргэһэн байнаб. Хэды тиигэбэшье ниитын ажаябуулгада яһала һайнаар хабаадажа, номоо һайнаар үзэжэ үрдеэбди. Табан жэлэй хугасаада хэды олон найр наадануудаар ябаһанаа элеэр һанагшаб. Жэшээлбэл, 1-дэхи курсда оролгын найр болоно. Жэл бүри “Оюутадай хабар” гэһэн фестивальда хабаадахаш.

Гурбадахи курсын үедэ “Алтан дунда” гэһэн һайндэр тэмдэглээбди. Эгээл энэ үедэ факультет дотороо аха захатанай тоодо орообди гэжэ омогорхолтой ябаабди. Энэ һайндэртөө бүлэгөөрөө боулинг ошожо наадажа хүхилдөө һэмди.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Борис Балдановай дурадхаһан гэрэл зурагууд