Ниигэм 2 feb 2023 883

«Шаргын дуун» дуудана

Шарга морёор урилдаан Хужар һууринда февралиин 25-да үнгэрхэнь. “Түнхэнэй аймагай адуушад” бүлгэм, “Мүнгэн хазаар” гэһэн ТОС энэ һонирхолтой хэмжээ ябуулга анха түрүүшынхиеэ эмхидхэхэнь.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Нүүдэлшэдэй ёһо заншал болон мори урилдаанай зүйлнүүдые һэргээхэ зорилго эмхидхэгшэд урдаа табина. Ерээдүйдэ энэ хэмжээ ябуулга заншалта болгогдожо, хүдөө нютагуудта аяншалга хүгжөөгдэхэ гээд һанагдана.   

- Хэмжээ ябуулгын үедэ шарга морёор урилдаан 1 километр зайда үнгэрхэ. Хажуугаарнь хэдэн һонирхолтой наадануудые түсэблэнэбди. Шарга дээрэ үбһэ, мэшээгтэй обёос, баханануудые хэн түргөөр зөөнэб гэһэн урилдаан болохо. Хабаадагшадай дунда ташуур, хазаар гүрэхэ мүрысөөн хараалагданхай. Бүхы дуратайшуулай дунда “Шаргын дуу” гүйсэдхэгшэдэй урилдаан олоной һонирхол татаха, - гэжэ “Мүнгэн хазаар” ТОС-ой хүтэлбэрилэгшэ Сырена Таряшинова мэдүүлнэ.

Эмхидхэгшэдэй мэдээсэһээр, хүн бүхэн үндэһэн хубсаһаараа хабаадаха. Заал һаа, малгай, дэгэл, гутал, бүһэ үндэһэн маягтай байха ёһотой.

Урилдаанда хабаадаха гэбэл, “Түнхэнэй аймагай адуушад” гэһэн вайберай бүлгэмдэ уридшалан бэшэхэ хэрэгтэй. Мүн +7 (902) 563-66-79 гэһэн гар утаһаар дуулгахада болоно.

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа