Ниигэм 9 feb 2023 721

Түсэлэй шугамаар

Ахын аймагай захиргаанай хүтэлбэрилэгшын  1-дэхи орлогшо А.И. Ринчинов  «Т2 Мобайл» гэжэ хизаарлагдамал үүргэтэй эмхиин мэргэжэлтэдээр Хурга, Хара-Хужир һууринуудаар ябаба.

© фото: "Буряад Үнэнэй" архивһаа

Уулзалгын дүнгөөр эдэ һууринуудта гар утаһаар холбоо бариха станцинуудые бодхоохо талмайнууд элирүүлэгдэбэ.

2022 ондо 100-500  ажаһуугшадтай нютагуудые гар утаһанай холбоотой болгохо талаар «Устранение цифрового неравенства» гэһэн түсэлэй 2-дохи шата бэелүүлэгдээ һэн. Тиин 2023 ондо  Россиин 1800 нютагуудта   иимэ станцинууд тодхогдохо юм. Түсэлэй шугамаар үнгэргэгдэһэн хэмжээ ябуулгануудай дүнгөөр Хара-Хужир, Хурга нютагуудай ажаһуугшад интернедтэй болохонь гээшэ.

 

“Аха” сонинһоо абтаба

Фото: "Буряад Үнэнэй" архивһаа