Ниигэм 22 feb 2023 1405

«Буряадай түрүү хүнүүд»

Буряад Уласай 100 жэлэй ойн баярта зорюулан, “Буряадай түрүү хүнүүд - 2023” гэһэн конкурс энэ үдэрһөө – февралиин 22-һоо соносхогдоно.
КОНКУРСЫН ГОЛ ЗОРИЛГО: Ажабайдалдаа, ажал хүдэлмэридөө һайн һайхан жэшээ болоһон, гүнзэгы зөөлэн сэдьхэлтэй, үндэр хурса бэлигтэй, сэбэр гоё хүнүүдые зураглан харуулжа, олоной анхаралда дурадхалга.

Конкурс зургаан тусхай янзаһаа (номинациһаа) бүридэнэ:

 1. “Наран Гоохон – 23”;
 2. “Баатар Мэргэн - 23”;
 3. “Гуа сэсэн хатан - 23”;
 4. “Сагаан үбгэн - 23”;
 5. “Аламжа Мэргэн Арюун Гоохон хоёр - 23”;
 6. “Будамшуу”

. Конкурсдо хабаадахын тула юун хэрэгтэйб:

 1. Найруулга бэшэг - Timеs New Roman шрифтээр 14 хэмжээнэй үзэгүүдтэй 3-4 хуудаһанһаа дээшэ байха ёһогүй;
 2. Фото-зураг - 6+9 см хэмжээнһээ бага бэшэ.
 3. [email protected] руу найруулга бэшэгээ эльгээхэ, али гэбэл Улаан-Үдэ хото, Каландаришвилиин гудамжа, 23 хаягаар 52-дохи каб. оруулжа үгэхэдэ болоно.

Конкурсдо хэд хабаадаха аргатайб:

Ямаршье мэргэжэлэй, ямаршье наһанай хүн найруулгын гуримда таараха геройе олоо һаа, конкурсдо хабаадаха аргатай.

. Найруулгын гурим:

 1. “Наран Гоохон – 23”. Энэ конкурсдо имагтал 25 хүрэтэр наһанай дүүхэй – дангинанар тухай зураглалнууд үгтэжэ байха. Гансал илдам сэбэр шарайтай байха бэшэ, мүн налгай зохид зантай, ажалша бэрхэ, уран гартай, һуралсалдаа эрхим, юрэнхыдөө элдэб бэлигэй дээжээр бэеэ шэмэглэн ябаһан дүүхэйнэр тухай найруулганууд энэ ниитэ гаршаг доро толилогдохо.
 2. “Баатар Мэргэн – 23”. Арадай ажахын, эрдэм ухаанай, бэеын тамирай, искусство болон литературын, олзын хэрэг эрхилэлгын болон бусад али олон һалбаринуудта онсо шалгарһан, 50 хүрэтэр наһанай эрэ хүн тухай найруулгануудые сониндомнай мүн лэ хүндэтэйгөөр хүлеэн абтаха.
 3. “Гуа сэсэн хатан – 23”. Ажабайдалдаа, ажалдаа амжалтатай, аза золтой, 25-һаа дээшэ наһанай эхэнэрнүүд – олон хүүгэдэй жаргалтай эхэ, багша, эмшэн, юрист, олзын хэрэг эрхилэгшэ, малшан – фермер гү, али бусадшье ондоо мэргэжэлтэйшүүл тухай магтаал – хөөрөөнүүдые дуратайгаар ниитэлүүлхэбди.
 4. “Сагаан үбгэн – 23”. 50-һаа дээшэ наһатай, өөр өөрынгөө мэргэжэлээр оюун болбосоролой манлайе туйлаһан, олониитэ соогоо онсо хүндэтэй бүһэтэйшүүл тухай энэ ниитэ гаршаг доро хөөрэжэ байхабди.
 5. “Аламжа Мэргэн Арюун Гоохон хоёр – 23”. Үнжэгэн арюухан мэдэрэлээ гамтайгаар сахин, гал гуламтаяа һайханаар тахижа ябаһан, зон соо хүндэтэй үбгэ һамган хоёр тухай магтаал – найруулганууд эндэ толилогдохо. 

6. “Будамшуу”. Арад зоной дунда аляа наада зугаа дэлгээдэг, шуран шударгы Будамшуугай нэрэтэ энэ конкурсдо алибаа ушарнуудта (энеэдэтэйшье байжа магад) аза хэшэгтэ хүртэһэн, ямаршье наһанай жорхой бэрхэ хүн тухай һонирхолтой хөөрөөнүүдые бэшэхэ дуратайшуул гуурһаяа туршыт.

Конкурсын шангууд:

Конкурсын тусхай янзада (номинацида) илалта туйлаһан хүнүүдтэ – найруулгын геройдо болон авторта гол шангууд барюулагдаха. Урмашуулгыншье шангууд байха.

Конкурсын дүн:

Байгша оной декабриин 21-дэ – «Буряад үнэнэй» байгуулагдаһан үдэртэ соносхогдохо.

 

Эмхидхэлэй хороон