Ниигэм 6 mar 2023 1071

Оюутад ажалда дуратай

Һаяхана Ород гүрэн дотор оюутадай барилгын отрядуудай һайндэр тэмдэглэгдэһэн байна. Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай зарлигаар энэ үдэр баталагдаа һэн гээд хэлэлтэй - “#труд крут!” гэһэн гаршаг доро ээлжээтэ ажалай халаанай эхилхэ тухай дуулгагдаа.

Гүрэн дотор оюутадай ба­рилгын отрядууд аяар 64 жэ­лэй саада тээ байгуулагдаа. За­луушуулай эгээл дуратай эмхи мүнөөшье болотор хүдэлһөөр.

Буряад Уласта 4 мянга га­ран хүн хабаадуулагдана. Дээдэ болон дунда мэргэжэ­лэй һургуулинуудай оюутад амаралтынгаа үедэ ажал хэжэ, түрүүшынгээ салин олоно. За­гаһа буйлуулгын, багшанарай, барилгын, хүдөө ажахын, по­ездын проводнигуудай отря­дууд Буряадта эдэбхитэйгээр хүдэлнэ. Жэшээлбэл, Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын акаде­мидэ аяар 10 иимэ отряд хүдэлнэ.

Февралиин 17-һоо хойшо отрядуудта шэлэн абалгын хаһа эхилээ. Зунай хаһада, амаралтын үедэ хүдэлмэри хэхэ дуратай оюутад штабтань ошожо, саарһа дансаяа үгэхэ аргатай.

Улаан-Үдын Э. Раднаевай нэрэмжэтэ эмнэлгын кол­леджын оюутан Буда Шенхо­ров 2022 ондо барилгын от­рядта хабаадажа эхилээ. Нё­дондо тэрэ Камчатка ошоһон байна.

- Бидэ «Авангард» гэһэн от­рядта хүдэлнэбди. Камчатка ошожо, загаһа сэбэрлэлгын цехтэ хүдэлөөбди. Үглөөнэй 8 сагта бодожо, үглөөнэй дас­хал хээд, эдеэлээд, ажалда гаранабди. Хэды загаһа сэ­бэрлэхэб гэжэ хэншье манай урда түсэб табяагүй. Ерэһэн лэ загаһые арилгаад байгаабди. Хүндэ бэшэ. Камчатка хадаа ехэ һайхан байгаалитай газар гээшэ. Мүнөө дахин ошохоёо түсэблэнэб, - гэжэ Буда Шенхо­ров хөөрэнэ.

Буряадай багшанарай кол­леджын оюутан Алина Гунга­рова өөрын мэргэжэлээр ажа­лай отряд шэлэн абаа. 2020 ондо һуралсалай гуламтын дэргэдэ багшанарай отряд байгуулалсаа һэн.

- Багшанар мэргэжэлтэй болоходомнай, зунай хаһада үхибүүдтэй харилсахадам­най тааруу. Дүй дүршэл эндэ абанабди. Манай колледждо мүнөө зургаан отряд тоологдо­но. Дүрбэниинь зунай амарал­гын лагерьнуудта хүмүүжүүлэг­шээр хүдэлнэ. Мүн хоёр бүлэгнай хүүгэдэй сэсэрлигтэ хүдэлдэг юм. Үхибүүдтэй хүдэлхэдэ, һониншье, хүндэшье. Нэгэ да­хин «Рассвет» лагерьта хүдэлөө һэм. Хүндэ оршон байдалда ороһон хүүгэд тэндэ амардаг. Юундэб даа аяар нэгэ халаа­най үедэ гансаараа үлэшооб. Түрүүшээр намайе баһахаяа һанаа, бархираадшье абааб. Удангүй үхибүүдтэй һайна­ар харилсажа эхилээб. Булта һайн нүхэд болообди, - гэжэ Алина Гунгарова һонирхолтой зугаа дэлгэнэ.

Буряадай оюутадай ба­рилгын отряд шэнэ гэшүүдые хүлеэжэ байһанаа мэдүүлнэ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ