Ниигэм 13 mar 2023 1070

Ород гүрэнэй буддын шажантанай толгойлогшо томилогдохонь

Энэ ушараар Ородой буддын шажантанай заншалта Сангхын суганды зарлагдаба.    

© фото: Анна Огороднигой гэрэл зураг

Нэн түрүүн «суганды» гэһэн үгын удха тайлбарилая: «һүмэ хиидэй албан тушаалтаниие томилхо, огсоруулха гэхэ гү, али тушаалһаань гаргаха, хангаха, ажалаа түлэблэхэ, данса баримта шалгаха, хубараг шабинарай гурим журам тухай хөөрэлдэхэ, уншалга номой хэр һайнаар ябуулагдадагые хараха гэхэ мэтын асуудалнуудые хэлсэдэг хурал». (Буряад-ород толи. – Улаан-Үдэ, 2008.).

Ородой буддын шажантанай заншалта Сангхын 5-дахи суганды апрелиин 25-да болохоор түсэблэгдэбэ. Сангхын бүридэлдэ ородог дасангуудай шэрээтэ ламанарай тоосоото суглаанай үедэ сугандын болохо үдэр гаргагдаа гэжэ Ивалгын дасанай хэблэлэй албан мэдээсэнэ.       

Ээлжээтэ суганды дээрэ Бандида Хамба лама Дамба Аюшеевэй ажал ябуулга тухайгаа тоосоо бариһанай үндэһөөр шэрээтэ ламанар сэгнэлтэ үгэжэ, дахин томилхо тухайгаа шиидхэбэри абаха юм.  

- Хоёр үдэрэй туршада үргэлжэлхэ сугандыда дасан бүриһөө таба-табан түлөөлэгшэ хабаадаха, тэдэнэй тоодо гурбан лама, хоёр жиндаг (мүргэлшэн). Түрүүшын үдэртэ Ородой Сангхын дасангуудай шэрээтэр ламанар сугларжа,  24-дүгээр Бандида Хамба лама Дамба Аюшеевэй ба Сангхын шалгалтын комиссиин түрүүлэгшэ Бата-Цырен лама Далаевай тоосоо шагнаха, - гэжэ Ивалгын дасанай хэблэлэй албан дуулгана.   

Энээнэй урдахи суганды табан жэлэй саана, 2018 оной апрель һарада, болоһон юм. 24-дүгээр Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев 28 жэлэй туршада Сангхын толгойлогшо байна. Тэрэ 1995 оной апрель һарада томилогдоһон юм.    

Фото: Анна Огороднигой гэрэл зураг