Ниигэм 15 mar 2023 590

Гаргаша багатай үйлэдбэри

Буряадаймнай 11 фермер нэгэдэжэ, «Темник» гэжэ нэрэтэй кооператив байгуулба. Тэдэнэр хониной шэрүүн нооһо сэбэрлэжэ, һэеы болон шэрдэгүүдые үйлэдбэрилхэ юм. Энэнь «Бага болон дунда зэргын олзын хэрэг эрхилэлгэ» гэһэн  түсэлэй аргаар бэелүүлэгдэбэ.

© фото: Буряад Уласай Хүдөө ажахын яаманай дурадхаһан зураг

- Эндэ хуурай аргаар хониной нооһон сэбэрлэгдэжэ, һэеы бүтээгдэхэ. Тус арга манай гүрэндэ үгы шахуу. Тиимэһээ хэрэгтэй тоног зэмсэгүүдые Энэдхэг оронһоо худалдан абахаяа захил хэбэ. Кооперативай гэшүүд, ерээдүйн ажалшад мүн лэ Энэдхэг ошожо, һуралсал гараа юм, - гэжэ Хүдөө ажахын яаманай мэргэжэлтэд дуулгана.

«Темник» үйлэдбэриинхид мүнөө дээрээ нооһо һамналгын түхеэрэлгэ худалдажа абанхай. Буряад Уласай Хүдөө ажахын яаман хахад мүнгыень бусаагаа.

Мүнөөдэрэй байдалаар Сэлэнгын аймагай хонишод хайшалжа абаһан нооһоёо «Темник» үйлэдбэридэ нэгэ килограммынь 20 түхэригөөр тушааха аргатай болобо. Гэхэтэй хамта саашадаа республикын бэшэшье аймагуудай хонишодтой хүдэлхэ түсэб табигдана.

-Хуурай аргаар сэбэрлэлгэ тиимэ ехэ гаргашагүй. Үйлэдбэрилһэн һэеы гэр байшан дулаалхада, машина бүтээхэ һалбарида хэрэглэгдэхэ болоно. «Мой бизнес» гэһэн түбэй туһаламжаар манай мэргэжэлтэд һуралсал гараһан байна, - гэжэ «Темник» кооперативай түрүүлэгшэ Сультим Ширабон хэлэнэ.

Һэеы дараха үйлэдбэри хэһээлтэ амсаха 1-дэхи колониин талмай дээрэ байрлаха.

- Бидэнэй эмхидэ энэ түсэл тон һайн нүлөө үзүүлхэ болоно.  20 хүн ажалтай болохо. Саашадаа үйлэдбэри үргэдхэгдэбэл, хэһээлтэ гаража байһан олон хүнүүд хабаадуулагдаха, - гэжэ УФСИН-эй ахамад инженер Андрей Бандурович хэлэнэ.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Буряад Уласай Хүдөө ажахын яаманай дурадхаһан зураг