Ниигэм 15 mar 2023 681

Арадай дарханай ээлжээтэ үзэсхэлэн

Улаан-Үдын захада оршодог Аэропорт һууринай захиргаанай байшанда уран гартанай бүтээлнүүдэй үзэсхэлэн ходол үнгэргэгдэжэ байдаг һайхан заншалтай юм. Ажаһуугшадайнгаа бүтээлнүүдые олоной һонорто дурадхажа, мэдүүлжэ байха гэһэн һэдэлгыень һайшаамаар. Буряад Уласай байгуулагдаһаар 100 жэлэй ойн баярта дашарамдуулан, уран дархан Валерий Цыбиковэй өөрынь үзэсхэлэн энэ удаа дэлгээгдэбэ.  

© фото: Булат Бадмаевай гэрэл зураг

Бултанай һонирхол татаһан энэ үзэсхэлэндэ үйһөөр урлагдаһан юун үгыб даа! Түйсэһөө эхилээд, элдэб аяга амһартанууд, хонхинуур жэнгинүүр янза бүриин нааданхайнууд ямар уранаар, хэды дуратайгаар бүтээгдэһэн байнаб гэжэ гайхамаар. Үйһэн дээгүүр дүргэжэ зураһан, шэрээршье гоёоһон, тааруулан няажа урлаһан байгаалиин зурагууд, мэдээжэ уран зохёолшодой хүрэгүүд, түхэреэн часын түхэлтэйгөөр урлагдаһан 12 жэл, жэлэй дүрбэн саг, һара, үдэр харуулһан буряад-монгол литэ... Эдэ бүгэдэ үзэсхэлэн харагшадые гайхуулна.

-  Аэропорт һууринай захиргаанай мэргэжэлтэдэй үзэсхэлэн дэлгээхэ тухай дурадхал оруулхадань, арсангүй ажалнуудаа асарааб. Урданай урлалай бүтээлнүүдые арад зон хаража, танилсажа байг лэ даа. Үйһөөр урлаха аргануудые намда абамни дамжуулһан юм, - гэжэ арадай дархан Валерий Цыбиков хөөрэнэ.

«Буряадай АССР-эй эрхим барилгашан» гэһэн нэрэ зэргэтэй Даша абань ехэл уран хүн байһан. Тиихэдээ дээрэһээ үгтэһэн, угаар дамжан ерэһэн бэлигээ дараад һуунгүй,  арад олондоо бэлэглэхэ, залуу үетэндэ дамжуулха хэрэгтэй гэжэ захиһан байна. Ушар иимэһээл Валерий Дашеевич түрэл арадайнгаа сэгнэшэгүй баялиг болохо урлалай нарин аргануудые олон тоото шабинартаа дамжуулһан гээшэ. Уран дарханай бэрхэ шабинарынь үргэн Буряад оронойнгоо олон нютагуудта мэдээжэ болонхой, мүнөө өөһэдынгөө шабинарта уран аргануудаа дамжуулжа байна.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Булат Бадмаевай гэрэл зураг