Ниигэм 16 mar 2023 723

Жэшээтэ сэсэрлиг

Сагаан һарын һайндэрэй үедэ Улаан-Үдэ хотын “Журавлёнок” гэһэн хүүгэдэй сэсэрлигтэ олон хэмжээ ябуулганууд эмхидхэгдэһэн байна.

- Буряад хэлэ хүгжөөхэ, ёһо заншалаа ерээдүйдэ дамжуулха талаар ажал манай сэсэрлигтэ түхэреэн жэлэй хугасаада ябуулагдажа байдаг. Буряад хэлэнэй оршон байдал тогтоохо талаар монолингвальна түсэл бэелүүлгэдэ 4 бүлэгэй 120 үхибүүд хабаадуулагдана. Тиимэһээ Сагаан һарын һайндэрнүүдэй хэмжээ ябуулганууд заал һаа эмхидхэгдэдэг. Тэдээндэ бүхы сэсэрлигэй үхибүүд оролсоно, яслиин тон багашуулшье хабаадана, - гэжэ “Журавлёнок” сэсэрлигэй ахамад хүмүүжүүлэгшэ Саяна Вампилова мэдүүлнэ.

Һайнаар, үрэ дүнтэйгөөр түсэл ябуулхын тулада сэсэрлигэй багшанар, хүмүүжүүлэгшэд өөрынгөө хүсөөр буряад угсаатанай һэеы гэр бэлдээ. Сагаалганай үедэ уран гартанай урилдаан болоһон байна. Элдэб арга хэрэглэжэ, үхибүүднай түрэлхидэйнгээ хүсөөр гоё һайхан нааданхайнуудые бүтээгээ. Эдэ бүгэдэ һэеы гэр шэмэглэхэ гээд һанагдана.

Хүмүүжүүлэгшэ Наталья Дашеевна Батуева үхибүүдтэй ходо шагай наададаг заншалтай, һургажа байдаг. Шагай нааданай урилдаан эндэ заншалта болонхой. Мүнөө жэлэй Сагаалганай үедэ шагай нааданда аяар 9 бүлэгэй үхибүүд хабаадалсаа. Хотын сэсэрлигүүдэй үхибүүдэй дунда энэ сэсэрлигэй багашуул түрүүшүүлэй тоодо ябалсана. Өөрөөшье хүмүүжүүлэгшэ шагай нааданда ехэ дүй дүршэлтэй юм. Железнодорожно районой сэсэрлигүүдэй хүдэлмэрилэгшэдэй дунда 1-дэхи һуури эзэлээ. Бүхы Улаан-Үдын тэмсээндэ һаяхана шангай 2-дохи һуурида гараа.

- Улаан-Үдэ хотодо “Хонгёо хонхонууд” гэһэн үхибүүдэй дунда урилдаае манай сэсэрлиг эмхидхэдэг. Мүнөө жэлдэ урилдаамнай 7-дохиёо үнгэрөө. Һүүлэй хэдэн жэлдэ олон хүнүүдые суглуулангүй, видео-буулгабаринуудые хүлеэн абаад, түрүүшүүлые элирүүлнэбди. Манай шүүгшэд Буряадай багшанарай колледжын мэргэжэлтэд болоно. 20 гаран үхибүүд урилдаандамнай хабаадахаяа мэдүүлгэ оруулаа. Уг залгамжалгын ёһо гурим онсо һуури эзэлнэ. Дуунуудые үхибүүд эжы абанартайгаа, хүгшэн эжынэртэеэ дуулаха байгаа, - гэжэ Саяна Вампилова һонирхолтой урилдаантай танилсуулна.

«Журавлёнок» сэсэрлигэйхид эдэбхитэйгээр хотын бүхы хэмжээ ябуулгануудта хабаадалсана. Жэшээлбэл, “Онтохоной ороноор аяншалга” гэһэн зүжэгүүдэй урилдаанда “Колобок-Монсуудай” гэһэн зүжэг дурадхаа. Буряад хэлэнэй багша Дэжэд Владимировна Матвеева өөрөө ород арадай “Колобок” онтохо оршуулжа, зүжэг найруулан табяа. Монсуудайн гол роль наадаһан Таисия Княжева “Эрхим зүжэгшэн” гэһэн хүндэтэ нэрэ зэргэдэ хүртэһэн байна.

Иигэжэ бага халааниие сэсэрлигтэ ябаха сагһаань түрэл хэлэндэ, ёһо заншалда һургажа байхадань баярламаар.

Автор: Борис БАЛДАНОВ