Ниигэм 22 mar 2023 614

Хорото шумуул һэрибэ

Хабарай түрүүшын дулаан элшэтэ үдэрнүүдэй эхилхэтэй сасуу хорото хашаг һэрижэ, амитан зоной шуһа һорожо эхилбэ. Эдэ үдэрнүүдтэ Захааминай аймагай 5 наһатай үхибүүн хашагта хазуулба.

© фото: pixabay.com

-Хашагай хоронһоо һэргылһэн тарилгатай байжа,  тэрэ хүбүүхэн барагтай гарасалдаба. Иимэ тарилга абаһаншье зон хорото шумуулай хазаһанһаа боложо үбшэлдэг юм. Тиимэһээ үхибүүндэ һэргылэмжын арга хэгдэхэ, - гэжэ Роспотреб- хиналтын мэргэжэлтэд дуулгана.

Һүүлэй хэдэн жэлэй туршада тайгын хашагууд олошороо. Эгээл эдэнэр энцефалит тараадаг шумуулнууд. Нёдондо Буряадаймнай аяар 4000 ажаһуугшад хашагта хазуулжа, эмшэдтэ хандаһан байна.  Үшөө хэды зон хазуулһан аад, эмшэдтэ хандаагүй гээшэб? Тиимэһээ саг соонь һэргылэмжын тарилга табюулха хэрэгтэй бшуу.

Ой модон соо ороходоо, ута түриитэй, хамсытай хубсаһа, малгай үмдэхэ гэжэ оролдохо хэрэгтэй. Саг үргэлжэ бэе бэеэ шалгажа байхань шухала. Гэнтэ хашагта хазуулбал, ургамалай тоһо дээрэнь түрхижэ, 10-15 минутын туршада байлгаха хэрэгтэй. Удаань нариихан утаһаар бахалуурдажа, аалихан татажа гаргаха хэрэгтэй. Хазаһан газартань 70% спирт, йод түрхихэ болонот. Хашагые шэнжэлгэдэ үгэжэ, өөрынгөө шуһа эмшэдтэ хандажа тушаагты.

Хашагта хазуулһанай хойшолон аймшагтай гэжэ ойлгохо хэрэгтэй бшуу. Ойлгомжотой, һэргэг ябагты!

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: pixabay.com