Ниигэм 23 mar 2023 626

Оюутадай Олимпиада

Буряадай дээдэ һургуулинуудай оюутадай буряад хэлээр мэдэсэ элирүүлһэн олимпиада жэл бүри болодог юм. XXXI олимпиада эмхидхэхыень анха түрүүшынхиеэ Буряадай Хүдөө ажахын академидэ даалгагдажа, мартын 16-да үндэр хэмжээндэ үнгэрбэ.

В. Филипповэй нэрэмжэтэ Хүдөө ажахын академиин Хари хэлэнүүдэй тэнхимые даагша Сэсэгма Ильинична Гармаева бэлэдхэлэй ехэ гэгшын ажал ябуулаа гэжэ эли байба. Оюутадые багшанартайнь хамта угтан абаха, хүндэлэн үдэшэхэһөө эхилээд, жюриин гэшүүдтэ анхаралаа табиха гэхэ мэтын эмхидхэлэй асуудалнууд хуу хараада абтаатай байгаа. 

Дүрбэн ехэ һургуули түлөөлһэн таба-табан оюутад  командануудые байгуулжа, бэе бэетэеэ ана-мана тулалдаа. Д. Банзаровай нэрэмжэтэ БГУ-гай, ВСГУТУ-гай, ВСГИК-ай болон В. Филипповэй нэрэмжэтэ БГСХА-гай оюутад гурбан шата гаталжа, эрхимүүдээ элирүүлээ.         

Олимпиада нээлгын баяр ёһололдо Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайд Валерий Поздняков онлайн аргаар оюутадта амжалта хүсөө.

Байгша он Багшанарта болон залан хүтэлэгшэдтэ зорюулһан жэл тула, бүхы даабаринууд багшын ажалтай хабаатай байгаа. Гэртээ бэлдээд ерэхэ гэһэн түрүүшын шатын даабаришье багшанарта зорюулагдаа.

Эхиндээ жээрэб татажа, хэн хэнэй хойноһоо харюусахаб гэжэ оюутад элирүүлээ. 

Зүүн Сибириин соёлой дээдэ һургуулиин болон Д. Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай ехэ һургуулиин оюутад түрүүшын багша тухайгаа ульгам буряад хэлээрээ хөөрөө. Аяншалагшадтай хүдэлхэ мэргэжэлтэн боложо ябаһан БГУ-гай оюутан Инга Чимитовагай хөөрөөн ехэ дэлгэрэнгы, тодо байгаа. Баян хэлэтэй басаган гэжэ тобшолол хэгдээ. Иимэ хэлэлгэ, илангаяа залуу халаанай үмэнэһөө дуулахань хоморой гээшэ ааб даа.

БГСХА-гай оюутан Баин Дамбаев баатаршалга гаргаһан багшанар тухай ехэ һонирхолтой хөөрөө дэлгээжэ, жюриин дура буляагаа. ВСГУТУ-гай дорюун хүбүүн Зоригто Нанзатовшье Баинһаа дутаагүй. Өөрын харизматай холо ошохо хүбүүн гэжэ ажаглалта хэгдээ.

Олимпиадын хоёрдохи шатада оюутад 4 станци гаталха ёһотой байгаа. Илангаяа дүрбэдэхи станцида оюутад ухаагаа гүйлгэжэ, орёо асуудалда харюу бэдэрээ. Мүнөөдэрэй багшанарай бэрхэшээл шиидхэхэ гэжэ оролдоо. Салингыень дээшэлүүлхэ, саг һалгаадаг саарһа суурһанай ажалыень бага болгохо, сэрэгэй албанһаа сүлөөлхэ гэхэ мэтын шиидхэбэринүүдые үхибүүд хэлээ.

Һүүлшын шатада Бурдрамай артистһаа дутуугүйгөөр оюутад шүлэгүүдые уранаар уншаа.

Олимпиадын дүнгүүдээр түрүүшын һуури Буряадай Хүдөө ажахын академидэ үгтөө. Талаан бэлигтэй табан хүбүүд буряад сэдьхэлтэйнүүд, буряад хэлэтэйнүүд, хүдөө гаража хүдэлхэ зорилготойнууд юм. Хоёрдохи һуурида – БГУ, гурбадахи һуурида – ВСГУТУ гараа.

Командануудые бэлдэһэн багшанарта – Эржена Сергеевна Доржиевада, Ольга Гармаевна Макаровада, Соёлма Анандуевна Дашиевада, Сэсэгма Ильинична Гармаевада баярые хүргэе!

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Фото: Авторай гэрэл зураг