Ниигэм 23 may 2023 802

Бултайхадань, булта баярлаад...

Май һарын наратай дулаахан үдэрнүүдые һамбаашалан, Буряад ороноймнай ажаһуугшад газаагаа огородойнгоо эдеэ һуулгажа эхилээ. Улад зон газар дээрээ гол түлэб морхооб, редискэ, һонгино, үгэрсэ, помидор болон бусад зүйлнүүдые ургуулдаг. Гэхэ зуура Улаан-Үдын болбосон түхэлтэй гэр байрануудта ажаһуудаг шуран бэрхэ зон балкон, сонхо дээгүүрээ мүн лэ багахан огород тарина. Ажаһуугшадай һанамжануудаар һонирхобобди.

Хэжэнгын аймагай Ушхайта һуу­ринай Марина Цыренова:

- Гурбан үхибүүдэй эжы, гал гу­ламтын эзэн эхэнэр хадаа гэр бүлэеэ шанартай, витаминуудаар баян эдеэ хоолоор хангаха гэжэ оролдодогби. Нютагайнгаа магазинуудаар яба­жа, хэрэгтэй үрэһэ худалдан абааб. Гэрэймни сонхонууд дээрэ расса­да ургаа. Үнгын сэсэгүүдыешье та­риха ехэ дуратайб. Үдэрэй дулаан­да үхибүүдээрээ гаража, газараа бэлдээбди. Нэгэ грядка морхооб һуулгагдаа. Ехэ баяртайб. Жэл бүри огородоо таридаг заншалтайбди. Хэшээлнүүдэй удаа, зунай амаралта­дашье хүүгэд тариһан юумэеэ уһал­жа байхадаа, бэеэ хүдэлгэжэ ябана ха юм. Миин гэртээ телефоноо, телеви­зорээ хараад һуунагүй. Тэрэнь ехэ сэ­нтэй. Тиигээд алтан намар огородой­нгоо баян ургаса хуряахада урматай.

Захааминай аймагай Санага һуу­ринай Марина Намсараева:

- Ажалай удаа үри хүүгэдээрээ газаагаа огородоо тарихада, ехэ гоё байдаг. “Энэ редискэ, морхообнай эды болоод ургаха”,- гээд, хөөрэл­дэжэ байгаад хүдэлхэдэ, аятай зохид. Тиигээд тариһан юумэеэ газар до­роһоо бултайхыень харахада, булта­даа баярлахаш даа. Юрэдөө, газаамнай огородой эдеэн ургажа, һалбар­жа байхада, сэдьхэлдэ нэгэ дулаан байдаг.

Улаан-Үдын ажаһуугша Светлана Зондуева:

- Үнгэрһэн үбэл Улаан-Үдэ зөөжэ ерээб. Мухар-Шэбэрэй айма­гай болоноб. Дулаанай сагта огород ехэ тариха дуратайб. Өөрымни эжы аба – Буда Батуевич Цыренсу Жам­суевна хоёр Зандин нютагтаа арга­гүй ехэ огород таридаг һэн. Мойһон, малина, вишни гээд гоёор сэсэглэхэ, газаамнай ёһотой саад һэн. Эжы абынгаа жэшээгээр баһал оролдожо, жэл бүри огородоо һуулгагша һэм. Мүнөө ниислэл хотодо болбосон тү- хэлтэй гэртэ ажаһуугаашье һаа, ба­тун, редискэ, укроп гэхэ мэтэ түргэн сагай туршада ургадаг зүйлнүүдые таряаб.

Автор: Дарья ЦЫДЫПОВА