Соёл уралиг 17 sep 2020 491

Буряад драмын театр «Амиды бусаһанайш түлөө» зүжэг табина

Цырен-Дондок Хамаевай зохёолоор Агууехэ Илалтын туйлагдаһаар 75 жэлэй ойдо дашарамдуулагдан энэ зүжэг байгша оной май һарада олондо харуулагдаха байгаа. Хамшагта ханяаданһаа боложо, зүжэгтэй танилсалга хойшолуулагдаһан юм. Энэ һарын түгэсхэлдэ зүжэг харилсаагүй аргаар харуулагдаха гээд дуулганабди.

Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай дүүрэһэнэй удаа буряадай нэгэ нютагта тогтоһон ажабайдал, дайнһаа түрэл нютагтаа бусажа ерэһэн сэрэгшэдэй хуби заяан, ара талада тулижа ажамидарһан эхэнэрнүүдэй, хүүгэдэй байдал зүжэг соо тодоор харуулагданхай. Дайн дүүрэбэшье, нютагта үшөө амгалан байдал хүрэжэ ерээгүй шэнги. Гол геройнууд хубиин жаргалай түлөө тэмсэнэ.

Зүжэгые Саян Жамбалов найруулна. Уран зурааша Анна Бубнова, хүгжэмшэн Сойжин Жамбалова, хатар табигша Артур Ощепков гэгшэд шэнэ зүжэг бэлдэнэ.

Фото: visitburyatia.ru