Соёл уралиг 7 apr 2021 821

Буряадай дуушад Италиин харагшадтай танилсаха аргатай

Түүхэтэ үйлэ хэрэг

Монголой кинематографиин үндэһэ һуури табигшадай нэгэн Цэбээнэй Зандраа Түгнын талаһаа гарбалтай байһан гээд, сониндоо дуулгаа бэлэйбди. Оперын дуушан болонхой Аяна Самбуу гэжэ зээ басаганиинь Италиин ниислэл Рим хотодо нүхэртэеэ хамта соёлой ехэ эблэл байгууланхай юм. Тэрэ эблэлынь мүнөө дэлхэйн дуушадай урилдаа эмхидхэлсэжэ байна. Тиимэһээ Буряадай оперын дуушадые хабаадалсахыень урина.

Дэлхэйн дуушадай урилдаан “Энрико Карузо гэжэ агуу тенорэй дурасхаалда зорюулһан урилдаан анха түрүүшынхиеэ зарлагдаба, - гэжэ Аяна Самбуу дуулгана. - Майн 20 болотор мэдүүлгэ эльгээхэ арга боломжо байна. Тиимэһээ үшөө саг бии”. Онлайн аргаар хоёр ехэ шата дабаһан дуушад байгша оной октябриин 31-дэ Неапольда үнгэрхэ түгэсхэлэй хэмжээндэ улаан нюураараа урилдаха аргатай юм ха. Милан хотын Ла Скала театр, Нью-Йорк хотын Метрополитен-опера, Зальцбургска фестиваль, Королевскэ оперно театр, Лондоной Ковент-Гарден, Мадридай Реал театр, Парижай Үндэһэн оперо, Брюссель хотын Театр де ла Монне, Прагын Үндэһэн театр, Берлинэй Немецкэ оперо, Дрезденэй Земперэй оперо, Москвагай Большой театр болон бусадай түлөөлэгшэд жюриин бүридэлдэ ороно. Түгэсхэлэй шатын удаа тэдэн шүүмжэлэл хэхэ юм.

Италиин Соёлой яаманай хүтэлбэри доро эмхидхэгдэжэ байһан энэ урилдаан оперын урлал дэлхэйдэ дэлгэрүүлхэ, шэнэ нэрэнүүдые нээхэ зорилго урдаа табина. 1985-2003 онуудта түрэһэн дуушад хабаадаха эрхэтэй.

Дэлхэйн табан түби нэгэдүүлһэн үргэн дэлисэтэй иимэ хэмжээ ябуулга Италида анха удаа үнгэрхэнь. Энэ урилдаан тухай бүхы мэдээ иимэ хаяагаар абахаар: www. vincerocompetition.org.

Холбоо байгуулая!

Аяна Самбуугай байгуулһан “New Opera Dimensions” Монгол ороной, Буряадай, Урда Солонгосой болон Италиин дуушадые энэ урилдаанда бэлдэнэ. Тус эблэлынь Римдэ нилээд мэдээжэ болонхой.  Олон харагшадай хабаадалгатайгаар тоглолтонуудые, һайндэрэй үдэшэнүүдые, мастер-классуудые үнгэргэдэг юм. Римэй “зүрхэн” Колизейн болон Венецианска талмайн дэргэдэ концерт-наадануудые эмхидхэнэ.Тиимэһээ Буряадай дуушадтай Италиин зониие танилсуулха арга боломжотой гээшэ. “Улаан-Үдын оперын театр ехэ бэрхэ дуушадтай гэжэ мэдэхэб. Арюунбаатар Ганбаатарые бэлдэһэн Дарима Линховоин тухай дуулаһан байнаб”, - гэнэ Аяна Самбуу.

Оперын үлгы нютаг Италида ажалаа ябуулжа байһан Аяна Самбуу өөрөөшье Улаан-Үдэ ерэжэ, дүршэлөөрөө хубаалдахаар бэлэн. Итальян һургуулиин онсо талануудые заан, залан хүтэлбэрилхэ хүсэлтэй байһанаа мэдүүлнэ. Гадна нагаса абынгаа нютагта тоглолто үгэхэ тухайшье түсэблэнэ.

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА