Соёл уралиг 27 may 2021 527

«Эрмитажай үдэрнүүд» Улаан-Үдэдэ эхилбэ

Үзэсхэлэн майн 26-һаа июлиин 26 болотор дэлгэгдэхэ

Майн 26-да Буряадай ниислэлэй Түүхын музейдэ «Эрмитажай үдэрнүүд» гэһэн фестиваль нээгдээ. Буряад Уласай ажаһуугшад болон айлшад Гүрэнэй Эрмитажай суглуулбариһаа уран бүтээлнүүдые хараха аргатай.

Зүүн Сибириин болон Үбэр Байгалай хүгжэлтын түүхэдэ горитой хубитяа оруулһан Ород гүрэнэй хатан II дугаар Екатеринэдэ зорюулагдаһан Гүрэнэй Эрмитажай «Екатерина Великая» гэһэн суглуулбариһаа уран бүтээлнүүд дэлгэгдээ.

- Энэ түүхэтэ үйлэ хэрэг үндэрөөр сэгнэнэбди, тиимэһээ эпидемиологиин аюулгүй байдал сахиха бүхы эрилтэнүүдын сахин, хэмжээ ябуулга эмхидхээбди, - гэжэ Гүрэнэй Эрмитажай захиралай орлогшо Александр Прохоренко хэлэбэ.

Александр Прохоренкын хэлэһээр, II дугаар Екатерина Буряадай түүхэтэй нягта холбоотой.

- «Эрмитажай үдэрнүүд» гэһэн фестиваль уластаа үнгэргэхэ гээшэ бидэндэ ехэ хүндэтэй. Саашадаашье ашаг үрэтэйгөөр ажаллахабди, бүхы түсэблэһэн түсэлнүүдээ бэелүүлхэбди гэжэ найданабди. Тэрэ тоодо, «Байкал Эрмитаж» гэһэн түсэл, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хэлэбэ.

Үзэсхэлэн майн 26-һаа июлиин 26 болотор дэлгэгдэхэ. Эрмитажай үдэрнүүдэй үедэ музейн эрдэмэй хүдэлмэрилэгшэд мастер-классуудые үнгэргэхэ. Тус үзэсхэлэнэй залан хүтэлбэрилэгшэ, Гүрэнэй Эрмитажай ородой соёлой түүхын таһагай эрдэмэй ахалагша мэргэжэлтэн Наталья Юрьевна Бахарева II дугаар Екатеринын наһан, ажабайдалтай, тэрэнэй хүтэлһэн үе саг тухай хөөрэхэ.

Тордорхой мэдээсэл эндэ харахаар. 

Фото: Анна ОГОРОДНИК