Соёл уралиг 17 jun 2021 3275

​Буряад театрта Буряад Уласай Засагай газарай грант дамжуулагдаха

© фото: Буряад драмын театрай мэдээсэлэй албан

Буряад Уласай Засагай газарай грантда хүртэхэ талаар мүрысөө 2021 оной апрелиин 19-һөө майн 18 болотор соёлой яаман соносхоһон байна.

Мүрысөөнэй дүнгүүдээр, Х. Намсараевай нэрэмжэтэ Буряад драмын театрта Олег Юмовай «Үхэжэ ядашаһан король» гэһэн зүжэг табилганда грант дамжуулагдаха. Франциин драматург Эжен Ионескын «Король умирает» гэһэн пьесээр зүжэг табигдаха юм.

Энэ зүжэгтэ элдэб үеын зүжэгшэд хабаадаха. Тодорхойлбол, Ородой Холбоото Уласай арадай зүжэгшэн Лариса Егорова, Буряадай арадай артистнууд Баста Цыденов, Баярто Ендонов, Надежда Мунконова болон бусад.

Июлиин 1, 2, 3-ай үдэрнүүдтэ «Үхэжэ ядашаһан король» гэһэн шэнэ зүжэгөөр Буряад театрай ээлжээтэ 89-дэхи хаһа түгэсэхэ гэжэ түсэблэгдэһэн байгаа. Теэд хизаарлалтын хэмжээнүүдһээ боложо, шэнэ зүжэг намар табигдаха.

Буряад Уласай Засагай газарай грантнуудта Н.А. Бестужевай нэрэмжэтэ Ород драмын театр, дуу, хатарай «Байгал» театр болон СССР-эй арадай артист Г.Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Буряадай опнеро болон баледэй театр болон бусад хүртэхэ.

Наһанай хизаарлалта 12+ 

Фото: Буряад драмын театрай мэдээсэлэй албан