Соёл уралиг 4 may 2022 2485

Ойн баярта-оньһон түхеэрэлгэтэй

•    Буряад театрай пресс-албанай мэдээсэһээр,  «Eden Lighting» брендын тайзан гэрэлтүүлдэг хэрэгсэлнүүд Санкт-Петербург хотоһоо абтаба.  «Театрально-техническэ корпораци» гэһэн үйлэдбэри  Буряад театрай эбээн тэдхэгшэ боложо, сагай эрилтэдэ таарама томо тайзанай гэрэлтүүлгэ бүтээбэ.

© фото: Интернедһээ гэрэл зураг

Театрай захирал  Цыпилма Очировагай мэдүүлһээр, апрелиин 8-да  шэнэ тайзанай нээлгын баяртай дашарамдуулан,   1,2 сая түхэригэй бэлэг-үнэмшэлгэ фирмын түлөөлэгшэд  барюулһан байгаа. Тиин үнэтэй сэнтэй хэрэгсэлнүүд тэрэ үнэмшэлгын ашаар абтаба гээшэ. Олон үүргэтэ гэрэлтүүлгын лампанууд Буряад театрай 90 жэлэй ойн баярай урда абтажа, зүжэгүүдэй үедэ хэрэглэгдэжэ эхилээ. Шэнэ лампанууд  зайн гал багаар хэрэгсээнэ, мэргэжэлтэдэй ажал хүнгэлнэ. Театрай гэрэлтүүлгын цех даагша Жаргал Раднаевай  хэлэһээр, һүүлэй үеын  хэрэгсэлнүүдэй ашаар зүжэгүүдые элдэб янзаар, гоёор, 50 гаран үнгэ хэрэглэн   шэмэглэхэ аргатай болобо гээшэ.

Автор: Янжима ДАРМАЕВА

Фото: Интернедһээ гэрэл зураг