Соёл уралиг 9 jun 2022 640

Баян түүхэтэй, барандаа суутай

Буряад драмын Х.Намсараевай нэрэмжэтэ академическэ театрай байгуулагдаһаар 90 жэлэй ойдо
Баян түүхэтэй, барандаа суутай театрнай харагшадаа баясуулхань...

© фото: Анна Огородник

Түрэл Буряад театрайнгаа байгуулагдаһаар 90 жэлэйнь үндэр ойн баярые июниин хуушаар зүжэгшэд угтахаяа байна. Юбилейнэ программа тухай хөөрэхыень театрай уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ, Буряад Уласай арадай артист,  Агван Доржиевай орденто С.Ц.Жамбаловта хандабабди.

     - Саян Цыдыпович, олон һонин  зүжэгүүдые табижа байнат. Зохёохы ульһатай, зониие, харагшадые һонирхуулха үндэр ойнгоо репертуартай танилсуулыт даа.

    - Июниин 26-да, 27-до, 28-да – гурбан үдэшэ Гольдониин “Слуга двух господ” гэһэн зүжэгэй премьерэ болохо. Баян түүхэтэй театраймнай зохёохы замда зорюулагдаһан тусхай харалга-выставкэ гүрэнэй архив бэлдэжэ, харагшадыемнай һонирхуулха байха. Олоной анхарал татаһан “Тайзан-59” гэһэн бага тайзандамнай суута артистнууд болохо Лариса Егоровагай, Михаил Елбоновой зохёохы ажалай үдэшэнүүд үндэр хэмжээндэ үнгэргэгдэжэ байна.

   Баһа нэгэ һонин үйлэ хэрэг гэхэдэ, ВСГАКИ-гай буряад студи дүүргэһэн артистнууднай (тэрэ үедэ театрай захирал байһан Майдари Жапхандаевай ударидалга доро) дээдэ һургуулияа дүүргэһээр, эндээ артистнууд болоһоор 20 жэлэй ой тэмдэглэгдэхэнь гээшэ. Тэдэ артистнууднай ехэ бэлиг талаантай.  Баярто Ендонов, Жажин Динганорбоева, Болот Динганорбоев, Дарима Лубсанова, Надежда Мунконова, Солбон Субботин, Сэнгэ Ломбоев, Дарима Тулохонова, Галина Галсанова, Виктор Жалсанов гэгшэд  мүнөө үедэ театраймнай гол рольнуудые наададаг артистнууд болонхой. Һаяхан Агада, Хэжэнгэдэ харуулһан “Хуби заяанай чемодан” гэһэн зүжэгнай олониие һонирхуулаа, эндэ наһатай артистнууднай бэрхээр наадаа.

     Шэнэ зүжэгыемнай (“Слуга двух господ”) мэдээжэ режиссёр Олег Юмов найруулан табижа байна. Июниин 27-ой үдэр хуушан театрһаа (Ленинэй үйлсын) Арбадай үйлсөөр жагсаалда ябахабди. Эндэ олон театрнуудай  коллективүүд хабаадаха. Революциин талмай хүрэжэ, концерт-наадаа харуулаад, удаань театрайнгаа байшанай хажууда бодхоогдохо мантан томо һэеы гэр хүрэтэр ошохобди. Тэндэ  хүүхэлдэйн театрайхид хүүгэдтэ зүжэг наадаа харуулха, маанадаа амаршалха байна. Тиихэдэ тусхай тоглолто  болохо юм.

     -Үндэр ойн баярайтнай ёһололдо ямар орон, гүрэнүүдһээ, ямар хотонуудһаа айлшад, театрнууд уригданхайб?

    - Хүршэ Монголһоо, Яхадһаа, Тываһаа, Хахасиһаа, Алтайһаа, Хальмагһаа үндэһэн театрнуудай коллективүүд, дарганарынь, айлшад бууха. Һонин гэхэдэ, һаяшаг 35 театрые (хамтадаа   50 театр тоологдоно) нэгэдүүлһэн Үндэһэн театрнуудай эблэл байгуулагдаа.  Александринска театрай (мүнөө үедэ Россиин Үндэһэн театр гэжэ нэрлэгдэнэ) уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Валерий Фокин тэрэниие ударидана. Манай театр эрхим 6 театрай тоодо  ороно, бидэ энээгээр булта омогорхонобди.

    Тиин июниин 25-да Россиин Үндэһэн театрнуудай конгресс Якутскда үнгэргэгдэхэнь. Тэндэ 4 режиссёрой - яхад, татаар, башкир, буряад театрнуудай түлөөлэгшэдэй дунда Сойжин Жамбалова  хабаадаха юм.

   -“Алтан сэргэ”, “Сибирский транзит” гэһэн театральна фестивальнууд үнгэргэгдэхэ гү? Харагшадтаа, театрта дуратайшуулдаа юу хүсэхэ байнабта?

   -Буряад Уласайнгаа 100 жэлэй ойдо зорюулагдаһан “Алтан сэргэ” гэһэн манай фестивальда хойто жэл хотын, уласуудай олон театрнууд ерэхэ, бэлигээ харуулха байна. Тиихэдэ  заншалта болоһон “Сибирский транзит” гэжэ Сибириин театрнуудай фестиваль (3 жэлэй нэгэ удаа эмхидхэгдэдэг) үнөөхил газартаа – Новосибирск хотодо үнгэргэгдэхэ юм.

      Хүндэтэ харагшад, театрта дуратайшуул! Зүжэгүүдтэ, концерт-наадануудта ерыт, шэнэ-шэнэ зүжэгүүдтэймнай саг үргэлжэ танилсажа байгыт гэжэ бултыетнай урижа, таанадаа хүлеэжэ байнабди!

Фото: Анна Огородник