Соёл уралиг 10 jun 2022 698

Бэлигыень дээрэ үргэн ябана

     Анхан Ленинградай гүрэнэй театрай хүгжэмэй болон кинематографиин институт (ЛГИТМИК) дүүргэжэ, мэргэжэлтэ бэлигтэй артистнууд болоһон Саян,  Эржена Жамбаловтан уран бэлигээрээ бултанда мэдээжэ болонхой.

     Удаань мэдээжэ режиссёрнууд, ВСГИК-эй бэрхэ багшанар байһан зохёохы ажалтай гэр бүлынхид Эрдэни  Жалцановтай хамта 1998 ондо аяар холын Америкэдэ хүдэлжэ, Нью-Йорк хотын Ла Мама театрай “Яра артс групп” бүлгэмэй гэшүүдтэй хамта “Сагаан шубуунай дуун” (“Бальжан хатан” гэһэн түүхэтэ домог дээрэ үндэһэлһэн) зүжэгтэеэ буряад харагшадаа танилсуулаа бэлэй.

Гоёор дууладаг, шүлэг, дуу зохёодог

    Бэрхэ багшанар хорин жэлэй саана түрэл Буряад театртаа хүдэлхэ бэлигтэй артистнуудые, удаань мюзиклдэ болон хүгжэмтэ зүжэгүүдтэ наадаха дууша сэдьхэлтэй артистнуудые һурган гаргаһан алдартай. Тиин Буряадай гүрэнэй филармониие  хүтэлбэрилхэ үедөө “Урагшаа” гэһэн дууша бүлэгтэеэ олондо мэдээжэ болоо һэн. Тэрэ бүлэгтэеэ хамта театрайнгаа коллективэй бүридхэлдэ орожо, Буряад Уласай уран һайханай хүгжэлтэдэ горитойхон хубитаяа оруулжа байһаниинь дамжаггүй.

   Эхэ эсэгынгээ бэлиг талаанһаа хүртэлсэхэ хуби заяатай байһан Сойжин басаганиинь ГИТИС дүүргэһэн. Мүнөө тэрэ театрай  режиссёр. Һонин-һонин зүжэгүүдые табижа, олоной магтаалда хүртэдэгынь мэдээжэ. Харин Дахалэ хүбүүниинь баһал Москвада Щукинай нэрэмжэтэ театральна училищи дүүргэһэнэй удаа түрэл театртаа зүжэгшэнөөр  хүдэлнэ. Угаа уһанда хаяагүй Жамбаловтанай эхэ эсэгэнэр баһал баян сэдьхэлтэй, ехэ бэлигтэй зон байгаа. Жэшээнь, Саянай эсэгэ суута поэт Цыдып Жамбалов, харин Эрженын эсэгэ  Зугдар Цыдыпов - мэдээжэ артист, ВСГИК-эй театральна кафедрын багша, баһал анхан түрэл Буряад театртаа амжалтатай ажаллаһан юм. Үбгэ эсэгэнэрһээ зохёохы абьяас бэлигые халан абаһан Жамбаловтан тэдэнэйнгээ нэрые дээрэ үргэжэ ябадаг байна.

Фото: Гэр бүлын архивһаа