Ниигэм 27 may 2020 1345

​Арюун үйлэеэ арьбажуулая

Дэлхэйн буддын шажантанай гол һайндэр – Бурхан багшын Ехэ Дүйсэн үдэр – июниин 5-да тохёохонь. Монгол литээр зунай эхин сагаагшан могой һарын 15-да энэ ушараар Буддын шажантанай заншалта Сангхын бүхы дасангуудта Дончод хурал хурагдаха, 1000 тахил үргэгдэхэ. 

Хүнэй амидарал гээшэ энэ юртэмсэдэ түрэһөөрнь эхилдэггүй, үхэһөөрнь дууһадаггүй гэһэн Бурхан багшын һургаал даган амидардаг Түбэдэй, Балбын, Энэдхэгэй, Монголой болон Ородой һүзэгшэд жэлэй дүрбэдэхи һарые онсо саг гэжэ тоолодог. Будда Шэгэмүниин Эхэһээ мүндэлһэн, гэгээрэлэй хутаг олоһон, мүн нирваан дүрэ үзүүлһэн – гурбан агууехэ баатаршалгын тохёолдоһон үеые буряадууд “буянта һара” гэжэ нэрлэнэ.

Энэ һара аргагүй үрэжэлтэй гэжэ буддын шажантан тоолодог: үйлэдэһэн буяншье, нүгэлшье байг, 100 000 дахин нугаран арьбажана. Байгша ондо майн 23-һаа июниин 21 болотор үргэлжэлхэ буянта һарын туршада Бурхан багшын һургаал шудалха, үргэл мүргэл хэхэ, нангин шүтөөнэй газарнуудые бараалхажа гороолхо, ядаһан, тулиһан зондо туһаламжа үзүүлхэ гэжэ оролдохо хэрэгтэй гэжэ лама санаартан уряална. 

- Эзэгүй, зэрлигшэһэн амитадые эдеэлүүлжэ байха юм. Нюдэ муутай хүнүүд буянта һарада шубуудта будаа сасажа үгөө һаань, хараань һайжарха. Шэл зүүдэг хадашни хэлэнэб даа. Юрэнхыдөө, һайн һанаанай, сагаан сэдьхэлэй хэрэгүүдые үйлэдэхэ үе гээшэ, - гэжэ һаяхана нэгэ наһажаал хүн намда заагаа һэн. 

Гадна буянта һарада арад зомнай эдэбхитэйгээр оршон тойронхи байгаалияа сэбэрлэхэ, модонуудые һуулгаха арга хэмжээнүүдые үүсхэнэ, үншэн үхибүүдтэ, ганса бэе хүгшэдтэ туһаламжа үзүүлнэ. Иигэжэ бэе, сэдьхэл, зарлигаа арюудхаха үедөө мяха эдихые, архи, тамхи хэрэглэхые тэбшэхэ ёһотой. Илангаяа шэнын 1-һээ 15 болотор масаг барибал һайн. Мүн буянта һарада буряадууднай обоо уулануудаа тахижа эхилдэг юм. Байгша ондо газар уһанайнгаа эзэд сабдагуудые яажа хүндэлхэ гээшэбибди гэжэ зүбшэл үгэхыень, мүн буянта һарын удха тайлбарилхыень Буддын шажанай «Даши Чойнхорлин» ехэ һургуулиин багша Жаргал лама Дугдановые гуйбабди. Манай хэһэн хөөрэлдөө эндэ уншагты. Бурхан багшын арюун һургаал дэлгэрхэ болтогой! 

ОМ МУНИ МУНИ МАХА МУНИЕ СУУХА! 

Гэрэл зураг jangchuplamrim.org

Автор: Цырен НАЙМАНОВ