Ниигэм 22 sep 2020 336

​Нүүдэл «Кванториум» Буряадай Баргажан аймагта ажалаа эхилбэ

© фото: Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэдээсэлэй албан

Хоёр долоон хоногой туршада «Кванториумай» багшанар К.М. Шелковниковой нэрэмжэтэ Баргажанай Адагай дунда һургуулиин шабинарые техническэ шэглэлээр һургаха.

14 үдэрэй туршада үхибүүд программировани, моделировани, робототехникэ, бионико, кинетикэ, 3D-моделировани гэһэн болон бусад шэглэлээр ажал ябуулжа һураха юм.

Байгша ондо нүүдэл «Кванториумтай» Баргажан, Ивалга, Байгал шадарай, Хори аймагуудай зургаан һургуулинуудай һурагшад танилсаха. Москва хотын «Сколково» түбтэ һуралсал гараһан гурбан багша һургуули бүхэндэ хүдэлхэ юм. Бүхыдөө нүүдэл технопаркда - зургаан багшанар.

Хоёрдохи нүүдэл «Кванториумай» нээлгын баяр ёһолол сентябриин 18-да үнгэрөө гээд һануулнабди. Холо оршодог нютагуудай һурагшадые инженернэ мэргэжэлнүүдтэй танилсуулха, шэнжэлхэ, байгуулха ажалаар һонирхуулха гээшэ нүүдэл технопаркын гол зорилго болоно.  

Нүүдэл «Кванториум» байгуулгада 24 сая түхэригһөө дээшэ мүнгэн һомологдоо. Һаяын хоёр жэлдэ Буряад Уласта үшөө гурбан нүүдэл технопарк байгуулагдаха: 2021 ондо – нэгэ, 2022 ондо – хоёр. Тиигэжэ бүхыдөө уласай һургуулинуудта табан нүүдэл «Кванториум» ажаллаха.

 

Источник: Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэдээсэлэй албан