Ниигэм 21 mar 2021 1357

​Буряадай Үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернадай 75 жэлэй ойдо

Д-Ц.Ц.Добжаев захиралай хүтэлбэрилгэ доро суглаанай үедэ. Һуралсалай дүнгүүд согсологдоно. Д.П.Егоров үгэ хэлэнэ. О.П.Степанова, В.Г.Гуляшинова, Х.Д.Дамдинова, Е.Г.Протасова, Е.П. Бурдуковская, А.В.Гергенова, П.Г.Петрова, А.И.Хабаева, В.И.Иванова, Т.М.Шангина гэгшэд шэрээ тойроод һууна. Ю.С.Грецков, Д.М.Бурхинов, А.С.Перепанова, А.А.Борисова, Ж.Ш.Будаева гэгшэд зогсоно. 1956 он.

18-дахи Буряад һургуулиин багшанар. 1948 оной ноябриин 3. К.Н.Топшиноев, К.В.Даниленко, Е.Б.Балтахинов, С.И.Хазагаева, А.В.Гергенова, Д.П.Егоров (1-дэхи ряд). Т.Г.Тоглоева, И.И.Тяжелов, Н.К.Дырхеева, А.П.Подашов, Ж.Ш.Будаева (2-дохи ряд).
8-дахи Буряад һургуулиин хамтын байрын хүбүүдэй таһалга. Петя Хилханов, Федя Морохоев, Будажап Жигжитов. 1949 оной ноябриин 3.
Яков Аронович Подашов ба Софья Иннокентьевна Хазагаева һурагша басагадаар. Лиза Харжеева, Ариадна Очирова, Люда Тогмитова ба Даша Цыбикова. 1949 он.
Арон Павлович Подашов һурагшадаар тоо бодолгын хэшээлэй үедэ. 1952 он.
Агууехэ Октябрьска Социалис хубисхалай 37- дохи жэлэй жагсаалда 18-дахи Буряад һургуулиин багшанар алхална. Ленинэй нэрэмжэтэ гудамжа. 1954 оной ноябриин 7.
Роза Сундарон ба Вова Цыдыпов физикын хэшээлдэ. Багшань Агния Богдановна Бураева. 1951-1952 онуудай һуралсалай жэл.
Ёохор хатар.
Тамирай талмай дээрэ.
Хартаабха малталгын хаһа. 1953 он.

Энэ хуудаһа Валентина Дашиева бэлдэбэ