Фото/видео 18 jun 2020 582

Улаан-Үдэдэ Соведүүдэй талмайда Илалтын парадта бэлэдхэл үнгэргэгдэбэ

Илалтын 75 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан парад заншалта ёһоороо майн 9-дэ үнгэргэгдэхэ аад, халдабарита үбшэнһөө боложо хойшолуулагдаа

Июниин 17, 20 болон 24-эй үдэрнүүдтэ Улаан-Үдын түб талмай дээгүүр авто-унаануудай ябахань хоригдохо.

Ушарынь гэхэдэ, Илалтын парадта бэлдэлгэ, мүн өөрөө парад июниин 24-дэ үнгэргэгдэхэ юм.

Илалтын 75 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан парад заншалта ёһоороо майн 9-дэ үнгэргэгдэхэ аад, халдабарита үбшэнһөө боложо хойшолуулагдаа. Мүнөө жэл Илалтын парадта сэрэгэй агаарай онгосонууд анха түрүүшынхиеэ хабаадаха юм. Энэ үдэртэ баярай салют болохогүй, тиимэһээ хотын зониие шэрэдэг унаануудай хүдэлхэ саг утадхагдахагүй.

Фото: Анна ОГОРОДНИК