Фото/видео 19 jun 2020 549

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов элүүрые хамгаалгын хүдэлмэрилэгшэдые амаршалба

Байгша оной июниин 19-дэ Буряадай оперо болон баледэй дэргэдэхи талмайда элүүрые хамгаалгын үдэртэ дашарамдуулан, уласай хүтэлбэрилэгшэ эмшэдтэ шагналнуудые барюулба.

Мүнөөдэр Ородой Холбоото Уласай элүүрые хамгаалгын яаманай «Элүүрые хамгаалгын һалбариин отличник», « Роспотреб-хиналтынхүндэтэ хүдэлмэрилэгшэн» тэмдэг, «Ажалай габьяа» орден барюулагдажа, «Буряад Уласай габьяата эмшэн», «Буряад Уласай элүүрые хамгаалгын һалбариин габьяата хүдэлмэрилэгшэн» гэһэн нэрэ зэргэнүүд олгогдоо.

Фото: Анна ОГОРОДНИК